Toto samoregulační opatření je vedeno snahou o zkvalitnění řízení a kontroly efektivity externích distribučních sítí pojišťoven v souladu s požadavky Úředního sdělení ČNB č. 2 ze dne 21. ledna 2014:

I. ČNB v tomto Úředním sdělení předpokládá, že pojišťovna v rámci samoregulačních opatření nastaví náležité vnitřní kontrolní mechanismy, které umožní odhalit nekvalitní, neetickou či dokonce nezákonnou činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří jednají jejím jménem a na její účet.
Aby mohla pojišťovna těmto očekáváním dostát, je pro ni nezbytné získat náhled do vnitřních struktur zprostředkovatelské sítě, například musí mít možnost vyžádat si údaje o podřízených pojišťovacích zprostředkovatelích. Povinnost pojišťovacího zprostředkovatele poskytnout pojišťovně potřebnou součinnost při provádění kontroly kvality zprostředkovatelské činnosti a poskytování potřebných informací má být dle předmětného ÚS ČNB zakotvena v návrhu smlouvy uzavírané mezi pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem, jejímuž znění má pojišťovna věnovat velkou pozornost.

II. Na základě výše uvedeného Úředního sdělení ČNB doporučuje ČAP svým členům, aby v souladu s požadavky ČNB:

a) zakotvili s účinností od 1. 1. 2015 do smlouvy s pojišťovacím zprostředkovatelem povinnost jeho součinnosti při kontrole kvality distribuční sítě ze strany pojišťovny, zejména povinnost pojišťovacího zprostředkovatele sdělovat pojišťovně identifikační a další údaje o jeho podřízených pojišťovacích zprostředkovatelích, zejména:

 jméno,
 registrační číslo ČNB ,
 získatelské číslo;

b) upravili smluvní vzory pojistných smluv tak, aby obsahovaly i výše uvedené údaje o konkrétním pojišťovacím zprostředkovateli;

c) vyvinuli maximální úsilí k doplnění uvedených údajů o zúčastněných pojišťovacích zprostředkovatelích do již uzavřených smluv.
Aplikací tohoto samoregulačního opatření získá pojišťovna možnost sledovat a vyhodnotit kvalitu zprostředkovatelské činnosti každého jednotlivého podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele spolupracujícího s pojišťovacím zprostředkovatelem, což umožní zvýšit kontrolní mechanismy za účelem ochrany spotřebitele a zlepšení kvality distribuce pojistných produktů.

DISCLAIMER: Samoregulační opatření je doporučením, jehož využívání není právně závazné a nelze je nijak vynucovat ani sankcionovat jeho nevyužívání.