Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob

Pojištění kryje škodu či újmu, způsobenou pojištěným v důsledku jeho podnikatelské činnosti, tedy způsobenou činností jako takovou, vadným výrobkem, poskytnutou službou, škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem, škodu na věcech zaměstnanců, apod. Škoda se hradí až do výše sjednaného limitu plnění.
Pro některé obory nebo činnosti existují specializované produkty

Pojištění profesní odpovědnosti

Jedná se pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě škodu v souvislosti s profesní činností, které je pro určené profese ze zákona povinné. Jedná se zejména o činnosti charakteru duševní práce (např. advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací agenti a makléři apod.).

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti

Z pojištění se hradí škody způsobené třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva.

 

Upozornění: informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které naleznete na jejich webových stránkách.