Produktový infolist

Co pojištění nabízí?

Investiční životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití s investováním pojistného do podílových fondů , kde je investiční riziko na straně klienta. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Investiční životní pojištění přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků, které ale nemusí být garantováno. Typickým znakem je možnost volby z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Standardem pojištění je možnost kdykoli změnit poměr finančních prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. Rozložení finančních prostředků mezi vybrané fondy (alokační poměr) lze v průběhu doby trvání pojištění měnit. Zároveň lze převádět – realokovat – již vytvořenou hodnotu individuálního účtu mezi jednotlivými fondy.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí zabezpečit blízké v případě své smrti,
 • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky,
 • chtějí mít garantovánu zvolenou částku vyplácenou v případě úmrtí,
 • akceptují míru rizika podle zvolené investiční strategie,
 • chtějí volně nakládat s finančními prostředky z investování,
 • chtějí aktivně ovlivňovat investiční složku pojištění různou volbou investiční strategie.

Jaké výhody pojištění přináší?

 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění (u běžně placených),
 • měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany dle aktuálních potřeb,
 • aktivně měnit investiční strategii během trvání pojištění dle aktuálních potřeb,
 • průběžně sledovat zhodnocení investiční složky pojištění,
 • vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění,
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného.

Nevýhody investičního pojištění

 • nemusí být garantována výše zhodnocení,
 • není garantována pojistná částka při dožití,
 • při předčasném zrušení smlouvy může být vyplaceno méně než hodnota individuálního účtu,
 • při neplacení pojistného má pojistitel právo na pojistné do zániku pojištění, pojištění zanikne až na základě upomínky pojistitele,
 • aktuální hodnota individuálního účtu kolísá podle tržních rizik.

Jak pojištění funguje?

Za zaplacené pojistné jsou nakoupeny podílové jednotky , které pojišťovna vloží na individuální účet klienta. Podílové jednotky určují hodnotu individuálního účtu klienta podle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si strhává náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky.

Schema IZP-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě úmrtí klienta je dle individuálních podmínek pojišťoven vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu/hodnota pojištění. Popřípadě obojí.
V případě dožití je vyplacena vždy aktuální hodnota individuálního účtu/hodnota pojištění.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Forma výplaty může být buď jednorázová, nebo formou opakovaných výplat.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení a omezení investičního rizika je minimální doporučená doba trvání pojištění 10 let a více. Kratší doba pojištění může vzhledem ke kolísání kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení.

Jakou zvolit vhodnou strategii?


Strategie

Riziko Určeno pro Časový horizont
Konzervativní Nizké

Investory, kteří jsou ochotní postoupit
minimální riziko a jejich cílem je jistota
stabilního zhodnocování.

Krátkodobý
Vyvážená Střední Investory, kteří preferují vyvážený poměr
mezi mírou investičního rizika a výší
očekávaného výnosu.
Střednědobý
Dynamická Vysoké Investory, kteří jsou ochotni postoupit
vyšší riziko a očekávají za to vyšší míru
výnosů. V důsledku rizikovosti strategie
může dojít i ke znehodnocení investice.
Dlouhodobý

 

Je pojistná smlouva životního pojištění daňově uznatelná?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:

 • pojistník je shodný s pojištěným,
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let,
 • výplata pojistného plnění musí být sjednána nejdříve v roce, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let,
 • musí být sjednáno riziko pro případ smrti a dožití (pro případ dožití nemusí být pevně sjednaná pojistná částka),
 • pojistná smlouva nesmí umožňovat výplatu jiného příjmu.

V daňovém potvrzení bude vyčísleno pojistné, resp. jeho část, splňující podmínky daňové uznatelnosti. V případě nedodržení stanovených podmínek je potřeba provést dodanění uplatněných částek.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Tabulka-IZP1