Produktový infolist

Co pojištění nabízí?

Rizikové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ smrti. V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno žádné plnění (produkt neumožňuje zhodnocování finančních prostředků).

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

  • chtějí zabezpečit blízké v případě své smrti,
  • chtějí pojištění vinkulovat ve prospěch jiného subjektu (např. hypotéka).

Jaké jsou výhody pojištění?

  • garantovaná pojistná částka pro případ smrti,
  • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění,
  • sjednání pevné nebo klesající pojistné částky,
  • sjednání pojištění již na dobu 1 roku.

Nevýhody pojištění:

  • neumožňuje zhodnocování finančních prostředků,
  • při neplacení pojistného má pojistitel právo na pojistné do zániku pojištění. Pojištění zanikne až na základě upomínky pojistitele.

Jak pojištění funguje?

Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky.

schema-RIZIKOVE zp

 

 

 

 

V případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka.

V případě ukončení pojistné smlouvy se nevyplácí žádné plnění (neumožňuje zhodnocování finančních prostředků).

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Forma výplaty může být buď jednorázová, nebo formou opakovaných výplat.

 

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Doba trvání pojištění se volí dle individuálních potřeb klienta.

Je produkt daňově uznatelný?

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

Rizikove ZP- tabulka