1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu":

  • část vyplňuje pojištěný,
  • část vyplňuje lékař (některé pojišťovně stačí jen předložit lékařskou zprávu).

2. Nezapomeňte vyplnit:

  • čísla všech pojistných smluv, které máte u dané pojišťovny sjednány na riziko úrazu,
  • datum úrazu,
  • adresu zdravotnického zařízení, kde jste se léčil.

3. Můžete přiložit i kopie lékařských zpráv, které máte k dispozici, případně další doklady vztahující se k pojistné události (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol, protokol o pracovním úrazu, protokol Policie ČR apod.).