Hospitalizace

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení hospitalizace"
2. Přiložte kopii lékařské propouštěcí zprávy
3. Pozor, je třeba rozlišit, zda máte sjednáno pojištění hospitalizace jen v důsledku úrazu nebo
hospitalizace z jakýchkoli příčin