Po návratu do ČR vyplňte formulář „Oznámení pojistné události - pojištění léčebných výloh".
2. Přiložte kopie lékařských zpráv a originály dokladů o skutečně vynaložených nákladech za
zdravotní péči v zahraničí
3. Doklady musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo
úrazu, údaje o jednotlivých úkonech lékaře.
4. Při uplatnění úhrady za léky přiložte originál účtenky z lékárny, kde bude uveden název léku a jeho
cena.
5. V případě, že zranění šetřila policie, doložte i policejní protokol nebo potvrzení o šetření nehody.
6. K dokladům vystaveným v cizím jazyce může pojišťovna požadovat i úřední překlad do češtiny.
7. V případě úmrtí pojištěného v zahraničí uplatňují nárok na pojistné plnění pozůstalí. Je nutné
předložit lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.
8. Účty zaslané dodatečně na Vaši adresu neproplácejte, ale předejte je pojistiteli.