1. Po návratu do ČR vyplňte formulář „Oznámení úrazu".
2. Přiložte originály (nebo ověřené kopie) lékařských zpráv.
3. V případě úrazu způsobeným při dopravní nehodě doložte policejní protokol.
4. V případě úmrtí pojištěného následkem úrazu uplatňují nárok na pojistné plnění pozůstalí. Je nutné
předložit lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.