1. V případě, že způsobíte v zahraničí škodu třetí osobě, kontaktujte asistenční službu. Bez jejího
souhlasu svou odpovědnost za škodu neuznávejte a náhradu škody neplaťte ani se k tomu
nezavazujte.
2. Nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nerozumíte.
3. Vznik škody ohlaste policii a vyžádejte si potvrzení o jejím ohlášení.
4. Okolnosti vzniku se snažte zdokumentovat např. vyfotografovat nebo zajistit výpovědi svědků.
Zajistěte na místě všechny doklady, jež svědčí o vzniku a rozsahu pojistné události.
5. Po návratu do ČR nahlaste pojistnou událost příslušným formulářem.
6. Přiložte všechny doklady, které máte k dispozici (faktury vystavené za opravy, doklady o
vlastnictví poškozených věcí, posudek o bolestném, apod.).