Co dělat, když mi zaměstnavatel přispívá na životní pojištění a já u něj ukončím pracovní činnost?

Můžete požádat pojišťovnu o snížení pojistného na částku, kterou jste si dosud hradil vy sám nebo začnete platit celé pojistné (včetně příspěvku zaměstnavatele). Tuto změnu musíte však pojišťovně vždy oznámit, neboť by vám na začátku dalšího roku vydala chybný doklad k daňovým odpočtům. Můžete také pojištění zrušit a bude vám vyplaceno odkupné. V tomto případě jste však povinen následně uvést do svého daňového přiznání všechny částky pojistného, o které jste si daňový základ v předchozích letech ponížil.

Co dělat, když nebudu spokojen se stávající pojistnou smlouvou a zaujme mne jiná nabídka?

Vždy je vhodnější upravit stávající pojistnou smlouvu tak, aby odpovídala vašim představám, než ji rušit. Většina nabízených pojištění již umožňuje velkou variabilitu. Pokud by však tato možnost nebyla, je lepší řešení upravit pojistné částky na minimum a uzavřít další pojištění, které bude vyhovovat vašim představám. Zrušení stávající pojistné smlouvy v průběhu trvání pojištění by měla být poslední možnost, neboť v tomto případě pojišťovna vyplatí odkupné, které může být zejména v prvních letech trvání pojištění velice nízké a klienti se mohou cítit poškozeni.

Co dělat, když se stanu plně invalidním?

Pokud máte rozšířenu pojistnou ochranu i o toto riziko, nahlaste tuto skutečnost pojišťovně. Nadále přestáváte platit pojistné (zproštění od placení) a veškeré nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají nedotčeny. Součástí některých produktů může být i výplata sjednaného invalidního důchodu.

Co je indexace?

Indexace (dynamizace) je navýšení pojistné částky a pojistného v důsledku inflace.

Co se stane, když přestanu platit pojistné?

Pokud přestanete platit pojistné, změní se vaše pojištění při dodržení určitých podmínek na pojištění se sníženou pojistnou částkou při zachování pojistné doby (redukce pojistné částky), a to bez povinnosti platit další pojistné. Pokud je však pojistná částka nízká, dojde naopak k zachování původní výše pojistné částky a zkrátí se pojistná doba (redukce pojistné doby). Po jejím uplynutí pojištění zaniká.

Jaká částka mi bude vyplacena při dožití se konce pojistné smlouvy kapitálového ŽP?

V případě dožití vám bude vyplacena částka uvedená v pojistné smlouvě včetně případných podílů na výnosech. Při uzavírání pojištění zprostředkovatelé většinou modelují předpokládaný vývoj finančního zhodnocení, který se ve finále může od předpokladu lišit.

Jaké doklady musím předložit, pokud chci uplatnit škodu?

Při jakékoli pojistné události nejprve vyplňte příslušný formulář, který získáte na pobočkách pojišťoven nebo si ho můžete stáhnout z jejich webových stránek. V případě úrazu stačí některým pojišťovnám předložit jen lékařskou zprávu z prvního ošetření úrazu. Formulář předejte k vyplnění ošetřujícímu lékaři a následně ho odešlete na oddělení likvidace pojistných událostí příslušné pojišťovny. Podle typu pojistné události může pojišťovna požadovat i další dokumenty (např. rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, záznam o jednání z OSSZ, kompletní zdravotní dokumentaci týkající se daného závažného onemocnění, kopii dokladu o pracovní neschopnosti apod.). Pokud bude pojistnou událostí smrt, vyplní pozůstalá osoba příslušný formulář a společně s úmrtním listem a lékařskou zprávou je předá oddělení likvidace pojistných událostí příslušné pojišťovny. Pojistné plnění je poskytnuto obmyšlené osobě uvedené v pojistné smlouvě. Pokud tato osoba není určena, nabývá tohoto práva manžel pojištěného (děti, rodiče atd.).

Má přerušení pojištění vliv na délku pojistné doby?

Ne, doba přerušení se započítává do pojistné doby.

Mohu mít uzavřeno více pojistných smluv životních pojištění (včetně dalších připojištění)? Pokud ano, mohu čerpat pojistné plnění např. v případě smrti ze všech nebo platí nějaká omezení?

Můžete mít sjednáno více životních pojištění a pojistné plnění můžete při splnění daných podmínek čerpat z každé.

Mohu přerušit placení?

Některé produkty nabízí možnost přerušit placení, pokud jsou splněny podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

Mohu si vybrat část naspořené hodnoty?

Některé druhy pojištění umožňují mimořádně vkládat nebo čerpat finanční prostředky. Musí být však dodrženy podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

Musím před uzavřením smlouvy podstupovat nějaké zdravotní zkoumání?

Téměř u všech typů životního pojištění je nutno posoudit zdravotní stav klienta. Rozsah tohoto zkoumání je však individuální. V některých případech zdravotní posouzení není potřeba, někdy stačí zodpovědět otázky ve zdravotním dotazníku. Pokud uvažujete o vyšším rozsahu pojištění, je nutné doložit výpis z lékařské dokumentace nebo podstoupit lékařskou prohlídku.

Nemohu přijít o finanční prostředky vložené do životního pojištění?

Pojišťovny jsou ze zákona o pojišťovnictví povinny vytvářet finanční rezervy. Nad investováním a správou peněz, které pojišťovny přijmou od klientů, provádí přísnou kontrolu dozor Ministerstva financí. Finanční stabilitu a systém fungování tradičních světových pojišťovacích gigantů důkladně prověřila také doba jejich existence. Nejen z těchto důvodů je životní pojištění velmi bezpečnou investicí.