Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví

Odborná činnost prováděná fyzickými a právnickými osobami – pojišťovacími zprostředkovateli.

Pojišťovací zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba, která je na základě oprávnění ČNB způsobilá poskytovat služby na finančním trhu.

Činnost pojišťovacího zprostředkovatele

 • předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv,
 • provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistné smlouvy,
 • uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána,
 • pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv (tzv. klientský servis).

Podmínky pro podnikání v oblasti zprostředkování pojištění, upravuje zákon č. 38/2004 Sb. Stáhnout PDF

Registr zprostředkovatelů, který vede ČNB, obsahuje seznam pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří splňují podmínky zákona a jsou oprávněni provozovat činnost pojišťovacího zprostředkovatele.

Elektronický výměnný informační systém (ELVIS),vyvinula a provozuje ČAP za účelem odhalování protiprávních jednání zprostředkovatelů (§ 129 odst. 6 zákona č. 277/2009 Sb.). Systém umožňuje výměnu informací o pojišťovacích zprostředkovatelích, jejichž jednání vůči pojišťovně nebo vůči klientům lze hodnotit jako protiprávní. Na využití systému se mohou za stejných podmínek podílet všechny členské pojišťovny ČAP.

Typy pojišťovacích zprostředkovatelů

1. Pojišťovací makléř (PM)

 • zprostředkovává činnost pro zájemce o pojištění (klienta)
 • může inkasovat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, byl-li k tomu pojišťovnou zmocněn,
 • za škody způsobené při výkonu zprostředkovatelské činnosti odpovídá sám zprostředkovatel, pro tento případ musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti.

2. Pojišťovací agent (PA)

 • vykonává zprostředkovatelskou činnost na základě písemné smlouvy, jménem a na účet více pojišťoven (bez jakéhokoliv omezení),
 • může inkasovat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, byl-li k tomu pojišťovnou zmocněn,
 • za škody způsobené při výkonu činnosti odpovídá sám zprostředkovatel. Pro tento případ musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti. Pojišťovna, jejímž jménem jedná, se může písemně zavázat k převzetí této odpovědnosti.

3. Výhradní pojišťovací agent (VPA)

 • vykonává zprostředkovatelskou činnost na základě písemné smlouvy, jménem a na účet jedné pojišťovny,
 • může inkasovat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění, byl-li k tomu pojišťovnou zmocněn,
 • za škody způsobené při výkonu zprostředkovatelské činnosti odpovídá příslušná pojišťovna, jejímž jménem jedná.

4. Vázaný pojišťovací zprostředkovatel (VPZ)

 • vykonává zprostředkovatelskou činnost pro jednu nebo více pojišťoven. V případě, že nabízí produkty více pojišťoven, nesmí nabízet produkty vzájemně konkurenční
 • řídí se písemnou smlouvou, uzavřenou s příslušnou pojišťovnou, pro kterou zprostředkovává pojištění
 • nesmí inkasovat pojistné a ani zprostředkovávat výplatu pojistného plnění
 • za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti odpovídá pojišťovna, jejímž jménem jedná

5. Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ)

 • vykonává činnost na základě písemné smlouvy jménem a na účet PA, VPA nebo PM, nesmí inkasovat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění,
 • za škodu, kterou způsobí při své zprostředkovatelské činnosti, odpovídá PA, VPA nebo PM, jehož jménem jedná.