Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh

 • Po návratu do ČR vyplňte formulář „Oznámení pojistné události – pojištění léčebných výloh“.
 • Přiložte kopie lékařských zpráv a originály dokladů o skutečně vynaložených nákladech za zdravotní péči v zahraničí.
 • Doklady musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých úkonech lékaře.
 • Při uplatnění úhrady za léky přiložte originál účtenky z lékárny, kde bude uveden název léku a jeho cena.
 • V případě, že zranění šetřila policie, doložte i policejní protokol nebo potvrzení o šetření nehody.
 • K dokladům vystaveným v cizím jazyce může pojišťovna požadovat i úřední překlad do češtiny.
 • V případě úmrtí pojištěného v zahraničí uplatňují nárok na pojistné plnění pozůstalí. Je nutné předložit lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.
 • Účty zaslané dodatečně na vaši adresu neproplácejte, ale předejte je pojistiteli.

Úraz

 • Po návratu do ČR vyplňte formulář „Oznámení úrazu“.
 • Přiložte originály (nebo ověřené kopie) lékařských zpráv.
 • V případě úrazu způsobeného při dopravní nehodě doložte policejní protokol.
 • V případě úmrtí pojištěného následkem úrazu uplatňují nárok na pojistné plnění pozůstalí. Je nutné předložit lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Zavazadla

 • Pokud dojde při pobytu v zahraničí k odcizení vašich zavazadel, obraťte se na nejbližší policejní stanici a vyžádejte si policejní protokol jako potvrzení o oznámení pojistné události nebo jiný doklad o oznámení škody.
 • Protokol musí obsahovat seznam odcizených, zničených nebo poškozených věcí a informaci, kdy a za jakých okolností ke škodě došlo.
 • Po návratu do ČR nahlaste pojistnou událost příslušným formulářem.
 • Přiložte:
 • policejní protokol;
 • originály nabývacích dokladů odcizených věcí (účtenky nebo místopřísežné prohlášení), příp. podrobný seznam věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří.
 • V případě, že dojde k odcizení nebo poškození zavazadel během přepravy, oznamte škodu dopravci, který za ně po dobu přepravy odpovídá, a vyžádejte si od něj potvrzení o způsobené škodě.

Odpovědnost za škody občanů

 • V případě, že způsobíte v zahraničí škodu třetí osobě, kontaktujte asistenční službu. Bez jejího souhlasu svou odpovědnost za škodu neuznávejte a náhradu škody neplaťte ani se k tomu nezavazujte.
 • Nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nerozumíte.
 • Vznik škody ohlaste policii a vyžádejte si potvrzení o jejím ohlášení.
 • Okolnosti vzniku se snažte zdokumentovat, např. vyfotografovat nebo zajistit výpovědi svědků. Zajistěte na místě všechny doklady, jež svědčí o vzniku a rozsahu pojistné události.
 • Po návratu do ČR nahlaste pojistnou událost příslušným formulářem.
 • Přiložte všechny doklady, které máte k dispozici (faktury vystavené za opravy, doklady o vlastnictví poškozených věcí, posudek o bolestném apod.).

Storno cesty

1. Zrušení cesty nahlaste neprodleně cestovní kanceláři.

2. Vyplňte formulář „Oznámení pojistné události – storno cesty“.

3. Přiložte:

 • doklady prokazující důvod nemožnosti účasti na zájezdu (např. lékařskou zprávu, úmrtní list),
 • doklad o zaplacení storno poplatku zájezdu nebo doklad za platbu zájezdu,

příp. i kopii cestovní smlouvy.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout