Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh

 • Po návratu do ČR vyplňte formulář „Oznámení pojistné události – pojištění léčebných výloh“.
 • Přiložte kopie lékařských zpráv a originály dokladů o skutečně vynaložených nákladech za zdravotní péči v zahraničí.
 • Doklady musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých úkonech lékaře.
 • Při uplatnění úhrady za léky přiložte originál účtenky z lékárny, kde bude uveden název léku a jeho cena.
 • V případě, že zranění šetřila policie, doložte i policejní protokol nebo potvrzení o šetření nehody.
 • K dokladům vystaveným v cizím jazyce může pojišťovna požadovat i úřední překlad do češtiny.
 • V případě úmrtí pojištěného v zahraničí uplatňují nárok na pojistné plnění pozůstalí. Je nutné předložit lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.
 • Účty zaslané dodatečně na vaši adresu neproplácejte, ale předejte je pojistiteli.

Úraz

 • Po návratu do ČR vyplňte formulář „Oznámení úrazu“.
 • Přiložte originály (nebo ověřené kopie) lékařských zpráv.
 • V případě úrazu způsobeného při dopravní nehodě doložte policejní protokol.
 • V případě úmrtí pojištěného následkem úrazu uplatňují nárok na pojistné plnění pozůstalí. Je nutné předložit lékařskou zprávu o úmrtí pojištěného s uvedením příčiny smrti a kopii úmrtního listu.

Zavazadla

 • Pokud dojde při pobytu v zahraničí k odcizení vašich zavazadel, obraťte se na nejbližší policejní stanici a vyžádejte si policejní protokol jako potvrzení o oznámení pojistné události nebo jiný doklad o oznámení škody.
 • Protokol musí obsahovat seznam odcizených, zničených nebo poškozených věcí a informaci, kdy a za jakých okolností ke škodě došlo.
 • Po návratu do ČR nahlaste pojistnou událost příslušným formulářem.
 • Přiložte:
 • policejní protokol;
 • originály nabývacích dokladů odcizených věcí (účtenky nebo místopřísežné prohlášení), příp. podrobný seznam věcí s uvedením jejich pořizovací ceny a stáří.
 • V případě, že dojde k odcizení nebo poškození zavazadel během přepravy, oznamte škodu dopravci, který za ně po dobu přepravy odpovídá, a vyžádejte si od něj potvrzení o způsobené škodě.

Odpovědnost za škody občanů

 • V případě, že způsobíte v zahraničí škodu třetí osobě, kontaktujte asistenční službu. Bez jejího souhlasu svou odpovědnost za škodu neuznávejte a náhradu škody neplaťte ani se k tomu nezavazujte.
 • Nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nerozumíte.
 • Vznik škody ohlaste policii a vyžádejte si potvrzení o jejím ohlášení.
 • Okolnosti vzniku se snažte zdokumentovat, např. vyfotografovat nebo zajistit výpovědi svědků. Zajistěte na místě všechny doklady, jež svědčí o vzniku a rozsahu pojistné události.
 • Po návratu do ČR nahlaste pojistnou událost příslušným formulářem.
 • Přiložte všechny doklady, které máte k dispozici (faktury vystavené za opravy, doklady o vlastnictví poškozených věcí, posudek o bolestném apod.).

Storno cesty

1. Zrušení cesty nahlaste neprodleně cestovní kanceláři.

2. Vyplňte formulář „Oznámení pojistné události – storno cesty“.

3. Přiložte:

 • doklady prokazující důvod nemožnosti účasti na zájezdu (např. lékařskou zprávu, úmrtní list),
 • doklad o zaplacení storno poplatku zájezdu nebo doklad za platbu zájezdu,

příp. i kopii cestovní smlouvy.

Copyright © 2023