window dressing (děláno) na oko

Snaha vylepšit určitými transakcemi rozvahu s ohledem na konec účetního období, aniž by docházelo k jakémukoli falšování.

withdrawal (of a licence) odnětí (povolení)

Odnětí (orgánem dohledu) povolení pojišťovně provozovat pojišťovací činnost.

without prejudice bez prejudice (aniž je dotčeno)

Uvedení těchto slov v souvislosti s výplatou pojistného plnění znamená, že v žádném případě nejde o precedens ve vztahu k budoucím podobným škodám.

workers compensation pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci zaměstnanců

  1. Toto pojištění má v jednotlivých zemích rozdílný rozsah pojistné ochrany. V České republice jde o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.
  2. Pojištění nákladů lékařské péče a rehabilitace zaměstnanců, kteří utrpěli úraz v zaměstnání nebo při cestě do práce a z práce nebo dostali nemoc z povolání.

wrap-up insurance zabalené pojištění

Široké pojištění odpovědnosti více podnikatelských činností u velkých projektů (například bytové komplexy).

writing písemně

Písemně znamená v textové formě (čitelným písmem), na papíře nebo trvalém nosiči. Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

yacht insurance pojištění jachet

Jachta je rekreační plavidlo, které nenese komerční náklad. Jachty jsou samozřejmě rozdílné Jachta je rekreační plavidlo, které nenese komerční náklad. Jachty jsou samozřejmě rozdílné velikosti a technického vybavení. Pojištění se může lišit např. pojistnou částkou, ale z hlediska nabízených pojistných nebezpečí je v podstatě totožné pro jachty všech velikostí a vybavení. Lze sjednat povinné pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, úrazové pojištění pro posádku a možná pojištění právních výloh a pojištění léčebné péče. Tato pojištění lze sjednat v balíčku jako sdružené pojištění nebo i separátně. Přínosem může být využití specializovaného pojišťovacího makléře se zkušeností v této oblasti pojištění.

yield výnos, výtěžek

  1. Výnos vzniklý z investice vyjádřený jako úrok nebo dividenda.
  2. Například výnos z cenného papíru vyjádřený v % jeho ceny nebo tržní ceny.

yield on capital kapitálový výnos, kapitálový výtěžek

Výnos z investovaného kapitálu vyjádřený v % k celkovému vloženému kapitálu.

Copyright © 2023