active member aktivní účastník

Účastník penzijního pojištění, který platí příspěvky (nebo za něhož jsou placeny), a akumuluje tak vložené finanční prostředky.

actual cash value aktuální časová cena

Hradí se škoda odpovídající nákladům na znovupořízení poškozeného majetku minus amortizace.

actual premium skutečné pojistné

Pojistné po provedení všech úprav a dopočtů.

actuarial adjustment pojistně matematická úprava

Úprava hodnoty pojistného, výše technických rezerv a dalších početních parametrů tak, aby odrážely skutečný vývoj škod a výplat pojistného plnění.

actuarial assumptions pojistně matematické předpoklady

Různé odhady (včetně předpokladů týkajících se změn, v délce života, mzdy, inflace, návratnosti aktiv atd), které pojistný matematik (aktuár) provádí při formulaci aktuárských hodnocení.

actuarial deficiency pojistně matematická nedostatečnost

  1. Hodnota aktiv je menší než hodnota závazku.
  2. Situace, kdy hodnota aktiv například penzijního fondu je nižší než pasiv a aktuár vyčíslí rozdíl.

actuarial increase pojistně matematické zvýšení

Růst výše plnění, které účastník penzijního pojištění obdrží (kalkulováno na bázi aktuárských předpokladů - pro případ, kdy se účastník rozhodne jít do penze později).

actuarial liability pojistně matematický závazek

Částka kalkulovaná na základě pojistně matematických předpokladů, která vyjadřuje současnou hodnotu penzí, jež musí penzijní fond vyplatit.

actuarial reduction pojistně matematické snížení

Snížení výše plnění, které pojištěný obdrží (kalkulováno na bázi aktuárských předpokladů - pro případ předčasného odchodu do důchodu).

actuarial report zpráva pojistného matematika

Zpráva připravená pojistným matematikem na základě pojistně matematických ohodnocení, která popisuje finanční situaci pojišťovny nebo penzijního fondu.

Copyright © 2023