actuarial surplus pojistně matematický přebytek

Situace, kdy hodnota aktiv pojišťovny/penzijního fondu je vyšší než pasiv a aktuár vyčíslí rozdíl.

actuarial technical provisions pojistně-matematické technické rezervy

Technické rezervy stanovené pomocí pojistné matematiky.

actuarial valuation pojistně matematické ohodnocení

Ohodnocení (ocenění) provedené pojistným matematikem, který porovná tržní hodnotu aktiv pojišťovny/penzijního fondu s jejími závazky za účelem určit aktuální finanční situaci pojišťovny/penzijního fondu.

actuary pojistný matematik (aktuár)

Osoba, která například v pojišťovně odpovídá za správnost způsobu výpočtu sazeb pojistného, výše technických rezerv a finančního umístění.

acute illness náhlé onemocnění

Náhlá porucha zdraví vzniklá nezávisle na vůli postižené osoby a ohrožující její zdraví.

addendum doplněk

Dokument vysvětlující dohodnuté změny v pojistné smlouvě.

adding shareholder value zvýšení hodnoty akcionáře

Řízení společnosti takovým způsobem, aby vzrostl vklad akcionáře vložený do podnikání.

additional living expenses dodatečné životní náklady

Příslušné pojištění zahrnuje i mimořádné náklady přesahující obvyklé životní náklady pojistníka (když v důsledku škody je jeho dům po určitou dobu neobyvatelný).

additional premium dodatečné pojistné

Částka požadovaná od pojištěného, pokud je původní pojistné nedostatečné.

additional voluntary contribution dodatečný dobrovolný příspěvek

Mimořádný příspěvek účastníka zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline