affinity sales spřízněné prodeje

Prodej produktů přes skupiny odborníků nebo obchodní spolky.

age change změna věku

Věk (u pojištění), kdy se osoba stává o jeden rok starší. Pojistné se u životního a soukromého zdravotního pojištění obvykle vyčísluje k věku nejbližších narozenin.

agent agent, pojišťovací agent, zástupce

V podstatě existují dva druhy pojišťovacích agentů: nezávislý, který za provizi prodává pojištění několika pojišťoven a výhradní, který zastupuje pouze jednu pojišťovnu. Někdy tento pojem znamená pojišťovacího zprostředkovatele obecně.

agent of record prokazatelný agent (pojištovací zprostředkovatel)

  1. Osoba, která má smlouvu s pojistníkem a má právní nárok na provizi z pojistné smlouvy.
  2. Zmocněný pojišťovací zprostředkovatel pro přípravu návrhu na pojištění, který má právo umístit riziko jménem pojistníka (například u pojištění letadel). Pojišťovna dá návrh pojistného a pojistných podmínek, pouze tomuto pojišťovacímu zprostředkovateli.

agent´s balance saldo agenta

Výkaz uvádějící částku, kterou dluží pojišťovna agentovi (provize).

aggregate annual deductible celková roční spoluúčast

Spoluúčast, která platí pro daný rok. Podnikatel platí v daném roce všechny nastalé škody do výše spoluúčasti a pojišťovna škody nad tuto výši.

aggregate excess of loss souhrnný škodní nadměrek

U neproporcionálních zajišťovacích smluv zaplatí zajistitel cedující společnosti všechny škody, které překročí určitý limit vlastního vrubu, specifikovaný cedující společností. Pokud je stanoven v peněžních jednotkách, tak se hovoří o škodním nadměrku. Agregátní nadměrek se vztahuje ke všem příslušným pojistným smlouvám.

aggregate indemnity celková hranice pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění ze všech pojištění vztahujících se k dané škodě (jako příklad lze uvést soukromé zdravotní pojištění).

aggregate limit celkový limit

Maximální výše pojistného plnění. Činí-li tento limit například u soukromého zdravotního pojištění 500 tis. Kč, tak pojišťovna plní maximálně v této výši.

agreement on outsourcing smlouva o vyčlenění činnosti

Smlouvou o vyčlenění činnosti se rozumí smlouva, jejímž účelem je trvalý nebo dočasný převod nebo rozdělení některých činností, s výjimkou přebírání pojistných rizik do pojištění nebo přebírání zajistných rizik do zajištění, a to buď v celém rozsahu, nebo zčásti na jinou osobu (blíže § 3 odst. 2 písm. o) a § 7g zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Copyright © 2023