Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

1. Tento orgán byl založen na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 1094/2010/EU o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES. Další dva evropské orgány dohledu existují pro bankovnictví a pro cenné papíry a trhy. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je chránit veřejné zájmy přispíváním ke krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stabilitě a účinnosti finančního systému v zájmu hospodářství Unie, jejích občanů a podniků (viz čl. 1 odst. 6 návětí nařízení 1094/2010/EU – v tomto článku jsou pak vymezeny i konkrétní cíle).

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění European Insurance and Occupational Pensions Authority Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) byl jakožto evropský orgán dohledu zřízen nařízením č. 1094/2010/EU. Zkratka "EIOPA", vycházející z anglického názvu, se v zásadě používá i v jiných jazycích. EIOPA je subjektem EU a má právní subjektivitu. Úkoly a pravomoci EIOPA jsou vymezeny v čl. 8 výše uvedeného nařízení. V odst. 1 písm. a) zmíněného článku je stanoven jeden z klíčových úkolů. EIOPA musí přispívat k vytváření vysoce kvalitních společných norem a postupů regulace a dohledu, zejména předkládáním stanovisek orgánům EU a vypracováváním obecných pokynů, doporučení a návrhů regulačních technických norem a prováděcích technických norem. Jak ukazují ustanovení směrnice 2016/97/EU, o distribuci pojištění, nebo ustanovení nařízení 2019/1238/EU, o panevropském osobním penzijním produktu, úloha EIOPA v systému evropské regulace a dohledu v pojišťovnictví neustále roste.

Evropský záznam nehody Unfallberichtformular (Unfallbericht) Accident Report Form

  1. Evropský záznam nehody je formulář, který slouží k dokumentaci průběhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody. V případě dopravní nehody mají tento formulář vyplnit oba její účastníci. Na formuláři je prostor i pro nákres postavení vozidel v okamžiku střetu.
  2. Vzor Evropského záznamu nehody vytvořil Comité Européen des Assurances (nyní Insurance Europe - IE). Tento formulář je naprosto stejný v různých evropských zemích, neboť uživatelé musí dodržovat formu, obsah i barevné provedení dle instrukcí Insurance Europe. To umožňuje vyplnit formulář i bez znalosti cizího jazyka, a to při střetu vozidel, jejichž řidiči pocházejí z různých zemí.
  3. Česká asociace pojišťoven doporučila svým příslušným členům užívat Evropský záznam nehody dne 20. 11. 1997 a Česká kancelář pojistitelů dne 28. 4. 2000. Formulář lze použít nejen pro potřeby pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ale též pro potřeby havarijního pojištění. Řidič by jej měl mít vždy k případnému použití s sebou ve vozidle. Záznam o nehodě je k dispozici například na www.cap.cz (Průvodce pojištěním/pojištění dle druhu rizika/pojištění motorových vozidel) nebo na webových stránkách tuzemských pojišťoven, které provozují pojištění motorových vozidel.

excedentní smlouva (excedent) Exzedent (Summenexzedent, Exzedentvertrag) surplus treaty

Zajištění: excedentní zajišťovací smlouva (Surplus Treaty) je dohoda, v níž se cedující společnost zavazuje cedovat zajistiteli a zajistitel je povinen akceptovat tu část rizika, která je nad stanovený rámec, jež kryje pojišťovna sama, tedy nad její vlastní vrub. Cedující společnost má právo se rozhodovat, jak velký vlastní vrub si chce ponechat u každého jednotlivého rizika. Ve smlouvě je stanovena maximální výše vlastního vrubu a celková kapacita excedentní smlouvy. Ta je určena maximálním počtem násobků vlastního vrubu, které je možno cedovat do zajištění. Každé riziko, které je menší než vlastní vrub, je plně kryto pojistitelem.

externí zajišťování služeb nebo činností (outsourcing) outsourcing outsourcing

  1. Externím zajištěním služeb nebo činností (outsourcing) se rozumí ujednání v jakékoli podobě mezi pojišťovnou nebo zajišťovnou a poskytovatelem služeb bez ohledu na to, zda podléhá dohledu nebo ne, podle něhož dotyčný poskytovatel služeb vykonává proces, službu nebo činnost – ať již přímo nebo prostřednictvím jejich dalšího externího zajištění – kterou by jinak vykonávala sama pojišťovna nebo zajišťovna (směrnice 2009/138/ES Solventnost II, Čl. 13 odst. 28).
  2. Smlouvy, jejichž účelem je trvalý nebo dočasný převod nebo rozdělení některých činností, s výjimkou přebírání pojistných rizik do pojištění nebo přebírání zajistných rizik do zajištění.

faktory ESG ESG factors ESG-Kriterien

Podle čl. 2 odst. 33 nařízení 2019/1238/EU, o panevropském osobním penzijním produktu, se faktory ESG rozumí environmentální (environmental) a sociální (social) záležitosti a záležitosti týkající se správy a řízení (governance), jako jsou záležitosti, jimiž se zabývá Pařížská dohoda, cíle udržitelného rozvoje OSN, obecné zásady v oblasti podnikání a lidských práv a zásady odpovědného investování podporovaného OSN.

fakultativně obligatorní smlouva fakultativer obligatorischer Vertrag (Rückversicherungsvertrag) facultative obligatory treaty

Zajišťovací smlouva, podle níž cedent si může vybrat, která rizika postoupí, a zajistitel (cesionář) musí všechna takto vybraná rizika přijmout.

fakultativní zajištění fakultative Rückversicherung facultative reinsurance

Určitý obchod se navrhuje k zajištění individuálně a záleží jen na zajistiteli, zda je ochoten nést část nebo celé riziko.

FATCA FATCA FATCA

Tato zkratka znamená „Foreign Account Tax Compliance Act“ – zákon o dodržování daňových předpisů v případě zahraničních účtů, který byl přijat v USA dne 18. března 2010, s cílem posílit boj proti daňovým únikům prostřednictvím zjišťování a zmapování příjmů amerických osob v zahraničí. Jak lze z názvu zákona odvodit, dotýká se zahraničních finančních institucí včetně českých. Pokud jde o pojišťovny, tak se netýká všech typů pojištění, ale jen pojistných smluv s kapitálovou hodnotou a pojistných smluv důchodového pojištění. Účinnost zákona je stanovena od 1. 1. 2013. Budou rozlišovány finanční instituce spolupracující a nespolupracující. Těm druhým hrozí 30 % srážková daň z každého obchodu, který v USA nespolupracující instituce bude realizovat. Jelikož evropské právo pro ochranu osobních údajů neumožňuje, aby (evropská) finanční instituce poskytovala dle FATCA požadované osobní údaje o osobě přímo do USA, tak byla vytvořena vzorová mezivládní dohoda, kterou by podepsaly jednotlivé členské státy EU s USA. Pro toto řešení existovaly rovněž další důvody. V této mezivládní dohodě jsou obsaženy všechny klíčové prvky FATCA včetně limitů u jednotlivých druhů účtů, povinnosti identifikace, provedení případné hloubkové kontroly klienta atp. Předpokládá se, že také ČR uzavře s USA tuto mezivládní dohodu. S tím bude souviset i příprava návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podpisem zmíněné mezivládní dohody. Tuzemská finanční instituce by při zjištění „americké osoby“ hlásila příslušné údaje české daňové správě a ta by je předala americké daňové správě.

Finanční akční výbor (pro boj proti praní špinavých peněz) Financial Action Task Force - FATF (for Anti-Money Laundering) Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen (gegen die Geldwäsche)

FATF je mezinárodní mezivládní organizace, která má celosvětový vliv na vytváření standardů a hodnocení "vyspělosti" jednotlivých jurisdikcí v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Byla založena v roce 1989. Vydává doporučení a standardy týkající se finančních institucí. Některá doporučení a standardy se navíc týkají separátně pojišťovnictví. Jako příklad lze uvést standard FATF*GAFI z října 2009, který má název "Risk Based Approach-Guidance for the Life Insurance Sector" (Rizikově orientovaný přístup – návod pro sektor životního pojištění). Činnost FATF významně ovlivňuje evropskou legislativu a FATF dává návody finančním institucím, včetně pojišťoven, jak zodpovědně postupovat proti praní špinavých peněz a financování terorismu. ČNB pokládá dokumenty FATF za uznávané standardy, k nimž musí finanční instituce přihlížet zejména při tvorbě vnitřních zásad.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline