bagatelní pojistné (příspěvek) Bagatellbeiträge minimis premium

Pojistného v bagatelní výši se může pojistitel zřeknout v případě, že náklady na inkaso by přesáhly toto pojistné, které může vzniknout zaokrouhlováním nebo při změně smlouvy apod

bagatelní škody Bagatellschäden trivial losses

Bagatelní (zanedbatelné, velmi malé) škody znamenají pro pojistitele neúměrné náklady; také z tohoto důvodu je často zavedena spoluúčast.

bankopojištění Allfinanz (Bancassurance) bancassurance

Bankopojištěním se například rozumí prodej pojištění a investičních produktů bankami jejich zákazníkům jménem příslušných poskytovatelů jiných finančních služeb. Existuje celá řada definic a forem bankopojištění, a to od prodeje pojištění na přepážce v bance až po veškerý prodej pojišťovny přes bankovní síť s tím, že u (životní) pojišťovny zůstává pouze správa pojištění.

Beaufortova stupnice Beaufort-Skala Beaufort Scale

Stupnice pro vyjádření síly větru ve 12 stupních podle dynamického působení větru na pozemní předměty nebo hladinu moří a oceánů.

bezdůvodné obohacení ungerechtfertigte Bereicherung unjustified enrichment

Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů (viz § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

běžné placení pojistného laufende Beitragszahlung current premium payment

Pojistné placené pravidelně obvykle na počátku každého pojistného období stanoveného jako časové období, za které se platí běžné pojistné, po celou pojistnou dobu.

bezriziková úroková křivka risikofreie Zinskurve risk-free interest rate

  1. Bezriziková úroková krivka je zmíněna v čl. 77 odst. 2 a 5 směrnice 2009/138/ES Solvetnost II. Například odst. 5 třetí pododstavec zní: „Použitá sazba nákladů na kapitál se musí rovnat dodatečné sazbě přesahující příslušnou bezrizikovou úrokovou míru, již by zaplatila pojišťovna nebo zajišťovna, která drží použitelný kapitál podle oddílu 3, rovnající se kapitálovému solventnostnímu požadavku nezbytnému pro zabezpečení pojistných a zajistných závazků po dobu jejich trvání.“.
  2. Bezriziková úroková křivka (nebo se používá také pojem „výnosová křivka“) se vypočítá jako součet základní úrokové křivky (její výši má vyhlašovat EIOPA) a proticyklické přirážky nebo vyrovnávací přirážky. Proticyklická přirážka zohledňuje situaci na finančních trzích. V případě krize je jejím cílem stlačovat rostoucí úrokové spready a neroztáčet tak spirálu vlivu finanční nestability na hodnotu technických rezerv. Vyrovnávací přirážka se týká výpočtu hodnoty závazků, kterým přísluší konkrétně vymezená aktiva, jejichž likvidita je minimální a vztahuje se především na britské anuity, které klienti mohou vypovědět (viz K. Šimonová, Solvency II – aktuální vývoj a některá diskutovaná témata z  Level 2 a Level 3, Pojistné rozpravy č. 29/2012, str. 21).
  3. Stanovení výnosové křivky je naprosto zásadní pro oceňování dlouhodobých závazků pojišťovny a její výše může ovlivnit existenci řady produktů životního pojištění. Z tohoto důvodů se tato problematika – dlouhodobých garancí – stala jedním z hlavních sporných bodů při projednávání návrhu směrnice Omnibus II v orgánech EU v průběhu roku 2012. Podstata pojistných produktů životního pojištění je v podstatě taková, že umožňují či vyžadují investovat s dlouhodobou perspektivou. Pojistitelé by v období finanční krize neměli být nuceni k prodeji těchto aktiv, neboť by utrpěli ztráty. V dalších pracích na S II je třeba vzít tento aspekt v úvahu, zvláště při dotažení vyrovnávací přirážky.

bezúhonnost Unbescholtenheit (Zuverlässigkeit) proper (integrity, good repute)

  1. Pro výkon určitých funkcí se kromě odborné způsobilosti vyžaduje i důvěryhodnost dané osoby, jejíž součástí je i trestněprávní a podnikatelská bezúhonnost.
  2. Například v § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že za důvěryhodnou se považuje osoba, „která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena (podmínka bezúhonnosti)“. Poznámka: doklad odpovídající výpisu z trestního rejstříku se v SRN nazývá: „potvrzení o bezproblémovosti“ – „Unbedenklichkeitsbescheinigung“.

Bílá kniha Weißbuch White Paper

Bílá kniha je dokument obsahující návrhy pro akci na úrovni EU ve specifické oblasti. V některých případech následuje po Zelené knize, jež zahájila konzultační proces na evropské úrovni. Po schválení Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem.Pramen: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/

bilanční analýza Bilanzanalyse balance sheet analysis

Systematické zkoumání rozvahy pomocí ekonomických metod s využitím časového a podnikového srovnávání s cílem odhalit rezervy v oblasti aktiv, výnosů apod.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline