biometrické (osobní) údaje biometric (personal) data biometrische (Personen) Daten

Biometrickými údaji se rozumí osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování a týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňují nebo potvrzují jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje.

biometrické riziko biometrisches Risiko biometric risk

 1. Riziko zahrnující všechna rizika související s životními podmínkami člověka, jako například smrt, invaliditu, dlouhověkost, nemocnost, počet dětí, stav (svobodný, ženatý) apod.
 2. Existuje také užší definice: biometrická rizika jsou rizika, která se týkají lidí a jejich biologického vývoje, jako například invalidita, dlouhověkost …
 3. „Biometrickými riziky“ se rozumí rizika spojená s úmrtím, invaliditou a dlouhověkostí;“. Viz čl. 6 písm. h) směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.

bloková výjimka Gruppenfreistellung block exemption

Pojišťovnictví se týká nařízení č. 267/2010 o použití čl. 101 Smlouvy o fungování EU na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví. Jde o tzv. blokovou výjimku ze zákazu uzavírání dohod mezi soutěžiteli. Zmíněné nařízení vymezuje podmínky, za nichž mohou pojišťovny uzavírat mezi sebou dohody v oblasti společného krytí určitých druhů rizik a v oblasti společných kompilací, tabulek a studií. Více například: Pojistné rozpravy č. 27/2011, Dohody soutěžitelů a evropské právo, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., str. 109-115.

bonifikace Bonifikation premium refund

 1. Motivace pro obchodní službu: bonifikace se vyplácí nad rámec provizí v případě, že jsou docíleny mimořádně úspěšné výsledky v obchodě dané pojišťovny.
 2. V životním pojištění jde o plnění ve zvláštním dohodnutém případě. Může se jednat o bonifikaci v případě dožití či výplatu finálního zisku (přebytku). Například v SRN je tomu ale obvykle tehdy, jestliže v průběhu doby pojištění není využito připojištění pro případ pracovní neschopnosti.

bonita Bonität ability to pay

 1. Bonita znamená schopnost dlužníka uhradit svoje dluhy.
 2. Bonita například zajišťovny znamená její schopnost uhradit všechny dluhy ze zajištění, což má nesmírný význam pro pojišťovny, které s ní mají uzavřeny zajišťovací smlouvy.

bonus (-malus) Bonus (Überschussbeteiligung) bonus

 1. Sleva na pojistném za bezeškodný průběh.
 2. V životním pojištění právo pojištěného na podíl na přebytku (prémie).
 3. J. Daňhel definuje bonus takto: „Bonus znamená zvýhodnění pojištěného buď formou slevy na pojistném za například bezeškodní průběh, nebo formou podílu pojištěných na pojistně-technických přebytcích pojišťovny.“ (viz Kapitoly z pojistné teorie, Jaroslav Daňhel, VŠE, nakladatelství Oeconomica, 2002, str. 43).
 4. § 3b odst. 2 (1. věta) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zní: „(2) Při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě zohlední pojistitel celkový předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti.“ Přirážka k pojistnému se nazývá „malus“ a je opakem bonusu. Někdy se hovoří též o systému bonus – malus. Ten by měl být nastaven obezřetně, aby sice odměňoval pojistníky za bezeškodný či marginální průběh pojištění, ale aby na druhé straně neměl negativní vliv na celkový technický výsledek u daného typu pojištění.

Brusel I Brüssel I Brussels I

Touto zkratkou se označuje nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I). Toto nařízení se podle čl. 1 vztahuje na věci občanské a obchodní bez ohledu na druh soudu. Nevztahuje se zejména na věci daňové, celní a správní. Oddíl 3 upravuje příslušnost ve věcech pojištění (čl. 8 – 14). Nařízení č. 44/2001 bylo v českém jazyce zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku EU v roce 2004, kapitola 19, svazek 004, strana 42 – 64.

cash-flow (tok peněz) Cash-Flow cash-flow

 1. Příjem a výdej peněžních prostředků. Peněžní tok v zásadě představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Vypovídá o schopnosti podniku generovat peněžní přebytky.
 2. Výrazem cash-flow je také označována část provozních přebytků příjmů, které jsou k dispozici po odečtení všech výloh pro účely financování nebo jiné použití.
 3. Obecné schéma brutto cash-flow vypadá takto: Roční výsledek (zisk nebo ztráta) + odpisy = přírůstky a úbytky u zvláštních položek s podílem rezervního fondu.
 4. Netto cash – flow se zjistí odpočtem daní a odvodů od brutto cash – flow. Poměr mezi celkovým cizím kapitálem a netto cash-flow ukazuje, zda společnosti nehrozí vysoká zadluženost.

časová hodnota Zeitwert current value

Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo opravou, modernizací nebo jiným způsobem (§ 3 písm. v) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).

časové rozlišení Rechnungsabgrenzungsposten accruing (accrual basis)

Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, která vyžaduje, aby v každém účetním období byly zachyceny jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí (týká se i příjmů a výdajů).

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline