Abschreibung odpis

peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku. Výši odpisů a způsob uplatnění určuje zákon o daních z příjmů. Neuplatňují se do účetních nákladů, nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmů

Abwässerschäden škody z odpadních vod (splašků)

1. pojem z pojištění odpovědnosti - odpadní vody jsou z pojištění podnikatelů vyloučeny (SRN),

2. v pojištění odpovědnosti sjednávaném například k pojištění domácnosti jsou škody způsobené použitou vodou zahrnuty (SRN)

Abzweigung oddělení

pojem z majetkového pojištění. Zvláštní forma závislého vnějšího pojištění, kdy se část pojistné částky použije na případné škody na dalším pozemku, který je uveden v pojistné smlouvě. Vnější pojištění znamená pojištění věcí, které se nacházejí mimo pojištěnou budovu (například u pojištění domácnosti jde o věci, které k domácnosti patří, ale nacházejí se mimo ni) (SRN)

Aktiva aktiva

1. aktiva (věci, které patří osobě nebo společnosti) pojišťovny zahrnují:
dlouhodobý majetek (nemotný, hmotný, finanční)

2. oběžný majetek (pohledávky, zásoby, peněžní prostředky)

3. přechodná aktiva (příjmy a náklady příštích období)

Aktivenversicherung pojištění aktiv

pojištění pro případ poškození zájmu (účasti) na existující věci a pohledávkách (SRN)

Aktuar aktuár, pojistný matematik

osoba, která například v pojišťovně odpovídá za správnost způsobu výpočtu sazeb pojistného, výše technických rezerv a finančního umístění

Allfinanz všechny finanční produkty

zkratka pro rozsáhlé nabídky produktů a jejich kombinací od různých finančních institucí (bank, pojišťoven, investičních společností, stavebních spořitelen). Taková nabídka se obvykle uplatňuje v rámci příslušné finanční skupiny

Allgefahrenversicherung pojištění proti všem nebezpečím (jekémukoli nebezpečí)

pojištění pro případ jakéhokoliv pojistného nebezpečí s výjimkou specielně vyloučených nebezpečí. Jde o majetkové pojištění s nejširším rozsahem pojistné ochrany

Allgemeine Versicherungsbedingungen všeobecné pojistné podmínky

1. vymezují práva a povinnosti smluvních stran bez ohledu na individuální různorodosti v jednotlivém případě

2. pojistné podmínky obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost (zákon č. 37/2004 Sb.)

Allmählichkeitsschäden postupně (pozvolně) vznikající škody

pojem z pojištění odpovědnosti: jde o pozvolně vznikající škody působením například vysoké teploty, mrazu, plynů … Pokud není prováděna například řádná údržba, může dojít ke značným škodám na materiálu, zařízení apod. Tyto škody jsou z pojištění odpovědnosti vyloučeny (SRN)

Copyright © 2023