Absatz odbyt

1. Obecně - množství prodaného zboží nebo uzavřených smluv za určitou dobu.

2. V pojišťovnictví obvykle počet uzavřených pojistných smluv za měsíc.

Abschlagszahlung záloha, zálohová platba (ale i sleva)

1. Likvidace škod: Poskytnutí zálohy na pojistné plnění v tom případě, když pojistitel v zásadě uznává svoji povinnost poskytnout pojistné plnění, ale nemá ještě k dispozici všechna fakta a údaje nezbytné pro stanovení celkové výše pojistného plnění. 2. Placení pojistného: V podnikatelském a průmyslovém pojištění se může platit zálohově področní pojistné (např. měsíční, čtvrtletní, nebo pololetní), které se pak zúčtuje s teprve později stanoveným ročním pojistným. Důvodem může být např. ta skutečnost, že nebylo možné určit k počátku pojistného období pojistnou částku. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 5.

Abschlagzahlung splátka, záloha

Pojistitel vyplatí splátku (zálohu), pokud nebyl schopen zjistit celkovou výši škody anebo nemá k dispozici všechny potřebné údaje. V průmyslovém a podnikatelském pojištění se může zpravidla jednat o področní platby pojistného, které jsou později započteny na celkové pojistné (SRN). V ČR tomuto výkladu odpovídá pojem záloha na pojistné plnění.

Abschleppkosten náklady na odtažení vozidla

Je-li vozidlo např. po dopravní nehodě nepojízdné, tak náklady na odtažení vozidla jsou obvykle kryty. Mohou být ale limitovány částkou nebo počtem hrazených kilometrů. U pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je třeba si ověřit, zda je odtah kryt v rámci základních asistenčních služeb, nebo je nutné sjednat příslušné připojištění. U havarijního pojištění bývají asisteční služby, včetně odtahu, součástí pojištění.

Abschlussagent sjednatel

Sjednatel je pojišťovací zprostředkovatel, který je zmocněn pojišťovnou uzavírat pojistné smlouvy; jedná jménem a na účet pojišťovny.

Abschlussagent sjednatel

Sjednatelem se v Německu rozumí pojišťovací zprostředkovatel, který je danou pojišťovnou zmocněn uzavírat pojistné smlouvy. Jedná jménem a na účet této pojišťovny.

Abschlusskosten náklady na uzavření, získatelské náklady

Jde o náklady pojišťovny na uzavření pojistných smluv. Patří mezi ně provize, ale i náklady na školení obchodní služby, náklady na reklamu apod. Jako synonymum se v němčině někdy uvádějí "Erwerbskosten"; českým ekvivalentem pak jsou "získatelské náklady".

Abschlusskosten uzavírací náklady, náklady na sjednání

Náklady (jednorázové) pojišťovny na uzavření pojistných smluv; patří mezi ně provize, ale i náklady na školení obchodní služby, různá jednání či náklady na reklamu.

Abschlusskostenquote kvóta nákladů na uzavření, kvóta získatelských nákladů

Jde o poměr nákladů na uzavření pojistných smluv k hrubému zaslouženému pojistnému v % - u neživotního pojištění. U životního pojištění se jedná o poměr těchto nákladů k celkovému pojistnému u nové produkce v %. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 7.

Abschlussprovision provize za sjednání (pojištění), provize za uzavření (pojistné smlouvy), získatelská provize

Provize za uzavření pojistné smlouvy je odměna, na kterou má pojišťovací zprostředkovatel nárok po uzavření pojistné smlouvy. Jde o jednorázovou odměnu, která však může být vyplacena v několika splátkách a teprve po určité době trvání pojištění, kdy se uzná, že odměna je zasloužená. Právní úprava této provize se může v jednotlivých zemích lišit. Proto je účelné se s ní v konkrétním případě vždy detailně seznámit.

Copyright © 2023