Zielgruppen cílové skupiny

Na cílové skupiny se orientují marketingové aktivity podniku za účelem předložit každé z nich specifickou nabídku odpovídající jejím potřebám. V pojišťovnictví se mohou cílové skupiny členit podle věku, povolání, výše příjmu, společenského postavení atd.

Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS) systém zónování pro povodně, zpětnou vodu a silný déšť

Rozdělení území do zón podle rizika povodně … ZÜRS je technický nástroj připravený v rámci Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV).

Zufall náhoda

Nahodilost (tj. nezávislost na vůli pojištěného) vzniku pojistné události je jedním ze základních předpokladů pro pojistitelnost příslušných pojistných nebezpečí.

Zusatzversicherung připojištění, doplňkové pojištění

Například k životnímu pojištění lze navíc sjednat doplňkové pojištění pro případ úrazu nebo nemoci.

Zuverlässigkeit spolehlivost, důvěryhodnost

1. Spolehlivost pojišťovacích zprostředkovatelů se zjišťuje mj. vstupem do speciální databáze (AVAD), v níž jsou o nich k dispozici určité informace (SRN)

2. Obsah pojmu důvěryhodnost je stanoven příslušným právním předpisem. Důvěryhodnost musí splnit například členové představenstva pojišťovny a.s., odpovědný pojistný matematik, pojišťovací zprostředkovatelé atd. (ČR).

Zweigniederlassung pobočka

Pobočkou se rozumí zastoupení nebo pobočka pojišťovny nebo zajišťovny, která se nachází na území jiného členského státu, než je domovský členský stát (Čl. 13 odst. 11 směrnice 2009/138/ES Solventnost II).

Zweitrisikoversicherung pojištění druhého rizika

Tímto pojmem se například označuje pojištění s tzv. odčetnou franšízou. Není-li částka franšízy řešena jinak, nese ji jako první riziko pojistník. Pojistitel pak nese druhé riziko.

Copyright © 2023