Alternative Risikofinanzierung alternativní financování rizika

1. v užším slova smyslu jde o přenos rizik na kapitálové trhy, nikoli na pojistné trhy

2. v širším slova smyslu se může jednat o zapojení alternativních trhů, například kaptivních pojišťoven

Altersversicherung starobní pojištění, pojištění na stáří

soukromé důchodové nebo kapitálové životní pojištění, které může být realizováno i formou skupinového životního pojištění nebo důchodového pojištění

Altersvorsorge zabezpečení na stáří

soubor opatření k zabezpečení na stáří, který kromě tzv. tří piliřů - veřejné důchodové pojištění, zaměstnanecké penzijní pojištění a životní pojištění včetně soukromého důchodového pojištění - zahrnuje též investování do nemovitostí či investičních fondů

Alterungsrisiko riziko stárnutí

výše pojistného v životním a soukromém zdravotním pojištění se řídí zejména podle vstupního věku pojištěné osoby. Během pojistné doby se toto pojistné nemění; na počátku je vyšší než by bylo věku odpovídající pojistné a později je nižší. Z pojistného přijatého v počáteční fázi pojištění se vytváří (technická) rezerva na stárnutí

Alterungsrückstellung rezerva (technická) na stárnutí

viz výše Alterungsrisiko

Altes Leiden stará nemoc

pojem ze soukromého zdravotního pojištění: jedná se o nemoc existující již před sjednáním pojištění. Zájemce o pojištění musí pojistiteli sdělit, jakou má nebo měl nemoc. Pojistitel se pak rozhoduje, zda ji vyloučí nebo akceptuje obvykle s přirážkou k pojistnému (SRN)

Altlasten staré zátěže

1. teoretický pojem používaný například při převodu pojistného kmene (existující, ale neznámé či nevypořádané nároky)
2. zátěže z minulosti způsobené znečištěním vody nebo půdy - týká se pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí nebo environmentálního pojištění

Ambulante Behandlung ambulantní ošetření

ambulantní péčí se rozumí zdravotní péče, při níž se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení poskytovatele jednodenní zdravotní péče

Amortisation amortizace, odpisy, umořování, opotřebení

1. postupné dlouhodobé splácení závazku například z půjčky

2. případ, kdy je akcie nebo účast společností stažena a zanikne

3. u investice jde o stažení investovaných částek (SRN)

Amtliches Kennzeichen úřední poznávací značka

při registraci vozidla se vydává státní poznávací značka (také často "registrační značka"). Bez ní není povolen provoz vozidla na pozemní komunikaci

Copyright © 2023