Abschlussprüfer auditor

Roli auditora je možné vyložit s pomocí ustanovení § 80 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, které zní: "(2) Pojišťovna nebo zajišťovna, která podle zákona upravujícího účetnictví sestavuje účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, je povinna mít tuto účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu statutárním auditorem nebo auditorskou společností (dále jen „auditor“), kterého pojišťovna nebo zajišťovna určuje způsobem stanoveným v zákoně upravujícím auditorskou činnost.". "Auditorská společnost" se obvykle překládá jako "Abschlussprüfungsgesellschaft".

Abschlussprüfung audit

Auditem se rozumí ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky dané korporace auditorem. Pokud jde o pojišťovny, jsou účetnictví a audit (§ 80), mimořádný audit (§ 80a) a jiná ověření auditorem (§ 81) upravena příslušnými ustanoveními zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Abschreibung odpis

Peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku. Výši odpisů a způsob uplatnění určuje obvykle zákon o daních z příjmů. Neuplatňují se do účetních nákladů, nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmů.

Absicherungsgeschäfte zajišťovací obchody, zajištění, transakce k zajištění (rizika)

V případě zajišťovacích obchodů se využívají derivátové finanční nástroje například k tomu, aby byl majetek zajištěn vůči kurzovému riziku nebo riziku plynoucímu ze změny úrokových sazeb. Jednotlivé deriváty jsou jako investiční nástroje definovány v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 3 odst. 1 písm. d) až písm. k), přičemž každý z nich má specifický účel.

Abwässerschäden škody z odpadních vod (splašků)

1. Pojem z pojištění odpovědnosti - odpadní vody jsou z pojištění podnikatelů vyloučeny (SRN).

2. V pojištění odpovědnosti sjednávaném například k pojištění domácnosti jsou škody způsobené použitou vodou zahrnuty (SRN).

Abwicklung likvidace, vyřízení, uzavírání obchodů

1. Likvidace podniku. 2. Likvidace škodné, resp. pojistné, události. 3. Uzavírání obchodů. 4. Snižování závazku - v rámci vytvořených technických rezerv - před finálním vyřízením pojistné události. Pramen k bodu 4: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 10.

Abwicklungsergebnis výsledek likvidace/vyřízení (pojistné události)

Rozdíl mezi vytvořenou technickou (škodní) rezervou a skutečně vyplaceným pojistným plněním. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 10.

Abzweigung oddělení

Pojem z majetkového pojištění. Zvláštní forma závislého vnějšího pojištění, kdy se část pojistné částky použije na případné škody na dalším pozemku, který je uveden v pojistné smlouvě. Vnější pojištění znamená pojištění věcí, které se nacházejí mimo pojištěnou budovu (například u pojištění domácnosti jde o věci, které k domácnosti patří, ale nacházejí se mimo ni) - (SRN).

Akquisition akvizice, získání, převzetí

1. V německém pojišťovnictví tento pojem znamená zprostředkování a uzavírání pojistných smluv. 2. Tímto pojmem se ale rozumí i převzetí (získání) podniku nebo jeho části jiným podnikem.

Aktionärskontrolle kontrola akcionářů

Od roku 1994 vykonává německý orgán dohledu nad pojišťovnictvím též kontrolu akcionářů. Týká se vlastníků významných účastí. Cílem kontroly je zamezit škodlivému vlivu akcionářů. Právní předpisy vymezují "významnou" účast, formy kontroly a pravomoc a postup orgánu dohledu.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline