Baugeräteversicherung pojištění přístrojů na stavbě

pojištěny jsou v pojistné smlouvě uvedená zařízení či přístroje, jež se používají na dané stavbě, a to pro případ bezprostřední, náhlé a nepředvídané události (SRN)

Bausparkassen stavební spořitelny

stavební spořitelny jsou poskytovatelé stavebního spoření

Bedarfsdeckung krytí potřeby

uzavřením pojistné smlouvy je kryta pojistnou událostí vzniklá potřeba vyjádřená v penězích. V pojištění se hradí skutečná škoda, která se kalkuluje po vzniku škodné události; nesmí dojít k bezdůvodnému obohacení

Beendigung der Versicherung zánik pojištění

k zániku pojištění může dojít z celé řady důvodů: uplynutím pojistné doby, dohodou, výpovědí ... (více viz například § 19 až 23 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)

Beginn der Versicherung počátek pojištění

1. formální počátek - den uzavření pojistné smlouvy

2. materiální počátek - doba, od níž pojistitel nese riziko

3. technický počátek - den, od něhož vzniká pojistiteli právo na pojistné

4. kromě výše uvedeného rozlišení používaného v SRN lze zmínit i příklad z ČR, kdy se v § 12 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, uvádí: "Právo pojistitele na pojistné vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné smlouvě, nestanoví-li tento zákon jinak."

Begünstigungsverbot zákaz zvýhodňování

zákaz zvýhodňování je v SRN dán právními předpisy a znamená, že pojistitel nesmí u stejných nebo podobných pojistných smluv zvýhodnit bez oprávněného důvodu pojistníka, a to z hlediska rozsahu pojištění nebo výše pojistného

Beitrag pojistné, příspěvek

1. obecně - pravidelná platba z titulu členství například v nějakém spolku

2. v pojišťovnictví - v přísném slova smyslu se platí příspěvek jen z titulu účasti ve vzájemné pojišťovně (rozdíl oproti pojistnému, které platí pojistník pojistiteli; podle německého zákona o pojistné smlouvě je však i tento příspěvek zahrnován pod pojem pojistné)

3. v pojišťovnictví SRN se přestává rozlišovat mezi pojistným a příspěvkem, který se víceméně chápe jako pojistné; případně se někdy pod pojmem příspěvek rozumí pojistné plus pojišťovací daň plus příplatek za področní placení

Beitragskalkulation kalkulace pojistného

kalkulace pojistného na bázi pojistně-matematických metod. Její důležitou součástí je kalkulace rizikové části pojistného, která musí vyrovnat očekávané škody

Beitragszuschlag přirážka k pojistnému

1. přirážka kvůli nepřížnivému objektivnímu riziku, například v požárním pojištění se zohleďňuje nevhodný způsob stavby nebo hořlavé látky nacházející se v budově; v pojištění osob pak horší zdravotní stav zjištěný na základě lékařské prohlídky

2. přirážka kvůli nepříznivému subjektivnímu riziku, například v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

3. přirážka z důvodu rozšíření pojistné ochrany

4. přirážka s ohledem na zvýšené správní náklady pojistitele

Beitrittszwang povinný vstup, povinná účast

ze zákona vyplývající povinná účast v pojištění; povinnost se pojistit

Copyright © 2023