Seeversicherung námořní pojištění

Souhrnný pojem pro námořní pojištění zboží (nákladu) a pojištění námořního kaska.

Seewasserschaden škody způsobené mořskou vodou

Jde o pojem z pojištění přepravy. Taková škoda vznikne tehdy, když pojištěné přepravované zboží (náklad) je poškozeno (smáčeno) mořskou vodou, jež vnikla do prostoru, kde je zboží uloženo.

Seewurf shoz (vržení) do moře

Shoz určitého zboží a vybavení lodi do moře za účelem záchrany lodi a nákladu v případě velkého nebezpečí.

Selbstentzündung samovznícení

U samovznícení je zdrojem energie potřebné ke vznícení samozahřívání dané látky (například se může samovznítit uhlí uložené na hromadě, stoh slámy, seno apod.).

Selbsttötung sebevražda

V zásadě lze uvést, že v životním pojištění pojistitel neplní v tom případě, když pojištěný spáchá před uplynutím tří let od počátku pojištění sebevraždu (SRN).

Selbstversicherung samopojištění

Samopojištění je vědomým zřeknutím se pojistné ochrany, jestliže ve vlastním podnikání jsou předpoklady pro vyrovnání rizika. Místo pojištění se daná osoba rozhodne nést riziko samostatně. V podstatě je každý pojistník do určité míry samopojistitelem, jestliže si s pojistitelem dohodne spoluúčast. Velké podniky využívají možnost samopojištění často u menších škod - flotily aut. Vytvářejí za tímto účelem rezervní fond.

Selektion selekce

Selekcí se v pojištění rozumí posuzování v rámci zkoumání návrhu na pojištění, zda se jedná o normální riziko nebo o zvláštní subjektivní nebo objektivní riziko. Zvlášť "nevítaná" rizika lze často pojistit jen s přirážkou k pojistnému nebo se spoluúčastí. Některá rizika musí pojistitel odmítnout.

Sengschaden škody způsobené žárem (značným teplem)

Tyto škody se definují jako lokálně omezené škody způsobené účinky požáru nebo žáru, kdy dojde například ke změně zabarvení dané věci nebo místa. V Německu se nevejdou v požárním pojištění do definice požáru. Jsou ale kryty jako následné škody způsobené požárem. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 737

Sicherheitsgurt bezpečnostní pás

Zábranný systém používaný v automobilech, který chrání řidiče a spolucestující při dopravní nehodě před zraněním.

Sicherheitsvorschriften bezpečnostní předpisy

1. Stanovené právními předpisy.

2. Obsažené v pojistných podmínkách dohodnutých mezi pojistitelem a pojistníkem.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline