Praha 5. února 2024 –⁠ Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje ke konci roku 2023 hodnoty 168,5 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 7,1 %, resp. o 11,1 mld. Kč, což je zcela srovnatelné se 7% růstem pojistného trhu v roce 2022. K růstu trhu stále přispívají obě skupiny odvětví, tj. životní i neživotní pojištění, nicméně posilování neživotního pojištění je i nadále intenzivnější.

Vývoj objemu škod z přírodních katastrof

Ve 4. čtvrtletí roku 2023 nastalo celkem 14,3 tis. pojistných událostí z přírodních katastrof, které zahrnují povodně, vichřice, krupobití a ničivé atmosférické srážky, což ve srovnání s 7,5 tis. událostmi za stejné období roku 2022 představuje nárůst o 90 %. Celkový objem těchto škod dosahuje částky 548 mil. Kč a oproti 240 mil. Kč vzniklých ve 4. čtvrtletí roku 2022 tak dochází k nárůstu o 128 %. Ve sledovaném období let 2016 až 2023 byl aktuální čtvrtletní, tedy za období od 1. 10. do 31. 12., počet i objem škod třetí nejvyšší po letech 2017 a 2021.

Celkový počet pojistných událostí i výše souvisejících škod za celý rok 2023 nicméně vychází meziročně o 29 % nižší z důvodu nízkého úhrnu během prvních dvou čtvrtletí roku 2023.

Vývoj škod z požárů

Ve 4. čtvrtletí roku 2023 vzniklo 1 278 pojistných událostí z požárů, což oproti 1 334 pojistným událostem z odpovídajícího úseku roku 2022 představuje pokles o 4 %. Meziročně došlo i k poklesu objemu těchto škod z loňských 758 mil. Kč na aktuálních 640 mil. Kč, tedy o 16 %. Za celý rok 2023 poklesl počet těchto pojistných událostí i jejich objemu, a to konkrétně v případě jejich výše o 7 % z 3,59 mld. Kč na 3,35 mld. Kč.

Intepretace výsledku ve světle stále vysoké inflace

Dle Českého statistického úřadu dosáhla míra inflace za celý rok 2023 úrovně 10,7 %, což sice proti roku 2022 s hodnotou 15,1 % představuje pokles, nicméně stále se jedná o velmi vysoké hodnoty.

Proto i pro rok 2023 s růstem pojistného jen o 7,1 % stále platí, že nominální a reálný růst předepsaného pojistného se výrazně rozchází a v dlouhodobém horizontu nemusí být dostatečný na pokrytí rostoucích škod a závazků, a to jak v pojištění vozidel nebo majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), tak i v rámci odškodnění široké škály zdravotních následků.

Životní pojištění

Předepsané pojistné v životním pojištění meziročně stouplo o 3,2 % a dosahuje 51,37 mld. Kč, tedy hodnoty o 1,6 mld. Kč vyšší než před rokem, kdy posilovalo stejným tempem. V dominantní skupině běžně placených smluv, které představují více než 90 % celkového počtu všech smluv životního pojištění, se také dynamika růstu nezměnila a zůstala na 3,5 %. Související předepsané pojistné narostlo o 1,73 mld. Kč a opět se potvrzuje stabilní vývoj těchto produktů v delším časovém měřítku. Objem jednorázově placeného pojistného aktuálně meziročně klesá, přesně o 16,4 %, nicméně jeho vývoj značně kolísá a na celkový výsledek má jen okrajový dopad.

Nadále ubývá smluv životního pojištění. Meziročně jich je o 1,3 % méně, což odpovídá poklesu přes 62 tis. Platných smluv životního pojištění tedy ke konci roku 2023 zůstává 4 803 tis.

Obchodní produkce životního pojištění

Počet nově uzavíraných smluv životního pojištění meziročně nadále roste, nyní o 6,2 %. To ale oproti 14,1% navýšení za rok 2022 představuje zpomalení tempa růstu.

Celkový objem obchodní produkce se ale meziročně významně nezměnil, když dosahuje 99,7 % úrovně předchozího roku 2022, což odpovídá částce 13,45 mld. Kč. Obchodní produkce smluv s jednorázově placeným pojistným poklesla o 15,6 %, z loňských 6,5 mld. Kč na aktuálních 5,5 mld. Kč, ale u běžně placených smluv naopak došlo k nárůstu ze 7 mld. Kč na téměř 8 mld. Kč, tj. meziročně o 13,7 %.

Neživotní pojištění

Růst předepsaného pojistného v neživotním pojištění se dále urychluje. Celkem se předepsalo o 9,52 mld. Kč více než vloni a dopovídající pojistné dosahuje výše 117,1 mld. Kč. Meziročně vzrostlo pojistné o 8,9 %, což je opět stejně jako v předchozím roce 2022. V hlavních skupinách neživotního pojištění se vývoj částečně odlišuje.

Dominantní je i nadále pojištění vozidel, které má na neživotním pojištění více než 50% podíl. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dosáhlo předepsané pojistné hodnoty téměř 30,9 mld. Kč, což je o 5,2 % více než v roce 2022. Dynamika jeho růstu se tak o 1,1 p. b. zvýšila, neboť loni dosahovalo navýšení pouze 4,1 %. V havarijním pojištění vozidel se také růst mírně urychlil, když namísto loňských 9,4 % aktuálně dosáhl úrovně 11,7 %. Předepsané pojistné se těsně přiblížilo částce 31,3 mld. Kč. Zmíněný trend je částečně podpořen stále se navyšujícím portfoliem havarijně pojištěných vozidel, jejichž celkový počet aktuálně stoupá o 7,8 %, což také překonává odpovídající 5,8% nárůst zaznamenaný o rok dříve. I v případě tzv. povinného ručení se počet pojištěných vozidel mírně navyšuje, když aktuálně dosahuje 2,3 % ve srovnání s 1,4% růstem v roce 2022.

V podnikatelském pojištění rostlo předepsané pojistné o 7,5 %, meziročně stouplo o 1,82 mld. Kč a dosáhlo výše 25,97 mld. Kč. Ale pro srovnání v roce 2022 posilovalo toto odvětví o 10,4 %. Počet smluv se meziročně výrazně nezměnil, když jich jen mírně přibylo, konkrétně o 1,4 %.

Retailovému majetkovému a odpovědnostnímu pojištění se podobně jako vloni relativně dařilo Předepsané pojistné se meziročně navýšilo o téměř 2,04 mld. Kč na hodnotu 17,78 mld. Kč. Aktuální meziroční růst o 12,9 % tak nyní překonává loňské navýšení o 11,4 %.