Anglicko-český slovník pojišťovnictví

V roce 2003 byl v nakladatelství GRADA Publishing, a.s., vydán „Anglicko-český slovník pojišťovnictví“, který odborně připravili autoři z České asociace pojišťoven (ČAP). Většina z nich pracovala na překladech právních aktů EU a byla si vědoma potřeby sjednotit překlad a výklad pojmů. Proto také tento projekt podpořilo prezidium ČAP a Ministerstvo financí ČR s finančním přispěním programu PHARE.

Výsledkem byl slovník s více než 23 000 pojmy, který byl a stále je ojedinělý rozsahem i kvalitou ve srovnání s jinými oborovými slovníky v České republice (ČR). Byl poměrně brzy vyprodán. Z tohoto důvodu se ČAP, která nyní plně disponuje autorskými právy, rozhodla zpřístupnit tento slovník široké odborné veřejnosti formou vyhledávání online. Nicméně po přistoupení ČR k EU bylo české právo k pojišťovnictví stále více ovlivňováno legislativou EU. Objevila se řada nových pojmů, a to zejména v souvislosti s implementací směrnice Solventnost II, směrnice o distribuci pojištění či prováděním mnoha nařízení k regulaci pojišťovnictví. Zhruba 700 nových – nejvíce frekventovaných – pojmů bylo tudíž do původního slovníku doplněno.

Z odborného hlediska je třeba uživatele slovníku upozornit, že:

  1. anglické pojmy byly převzaty z příslušných zdrojů, zvláště z Dictionary of Insurance Terms (VVW Karlsruhe, 2000), právních aktů EU a jiných slovníků a dokumentů. Je nutno připustit, že některé anglické pojmy mohou být psány i jinak, než je uvedeno ve slovníku (např. kromě „off-shore“ se lze setkat i s „off shore“),
  2. k většině víceslovných „primárních“ hesel (např. „insurance contract“) existují ve slovníku i „sekundární hesla“ (např. „contract, insurance“). Český ekvivalent je pochopitelně stejný,
  3. jde o slovník „pojišťovnictví“. K anglickému pojmu je tedy uveden přednostně vždy termín používaný v pojišťovnictví (např. „premium“ – „pojistné“). To neznamená, že neexistuje v češtině více významů daného slova,
  4. práce autorů byla tvůrčí. V řadě případů museli hledat odpovídající český ekvivalent a konfrontovat překlad i s pojišťovací praxí. Proto je třeba chápat tento slovník zčásti jako otevřený. ČAP uvítá od uživatelů připomínky a dotazy a současně i náměty na zařazení dalších pojmů.

Autoři: Ing. Josef Čížek, Ing. Josef Jelínek, Ing. Josef Keller, JUDr. Bedřich Kovář, Jaroslav Kučera, prom. mat., Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. (2003)

Lektoři: PhDr. Monika Odstrčilová, JUDr. Vlastimil Uzel, JUDr. Petr Záruba (2003)

Dodatek a celková korektura online verze: Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA (2022)

Cizojazyčné výkladové slovníky pojmů
Encyklopedický slovník pojmů (v českém jazyce)

Při výkladu některých pojmů byl použit odkaz na příslušný právní předpis, resp. definici v něm obsaženou. V případě, že byl tento právní předpis zrušen či novelizován, není v těchto slovnících provedena příslušná změna (názvu a čísla např. zákona a označení daného ustanovení), neboť u těchto slovníků je prioritní podstata pojmu, nikoli aktuálnost právního předpisu.

Copyright © 2023