Pojištění nemoci

Hospitalizace

  • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení hospitalizace“.
  • Přiložte kopii lékařské propouštěcí zprávy.
  • Pozor, je třeba rozlišit, zda máte sjednáno pojištění hospitalizace jen v důsledku úrazu, nebo hospitalizace z jakýchkoli příčin!

Denní dávka při pracovní neschopnosti

  • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pracovní neschopnosti“. Přiložte kopii „Dokladu o pracovní neschopnosti“ (1. část).
  • Pojištěná osoba samostatně výdělečně činná místo dokladu o pracovní neschopnosti doloží:
  • v případě, že je plátcem nemocenského pojištění, potvrzení OSSZ o tom, že čerpala nemocenské dávky;
  • v případě, že není plátcem nemocenského pojištění, potvrzení OSSZ o tom, že není plátcem nemocenského pojištění.
  • Pozor, je třeba nahlásit pojistnou událost do konce „karenční doby“, jinak se vystavujete riziku, že pojistitel poskytne pojistné plnění až od data nahlášení pojistné události nebo vůbec!
  • V souladu s pojistnými podmínkami pojistiteli pravidelně zasílejte podklady o trvání pracovní neschopnosti.
Copyright © 2023