POJISTNÁ SMLOUVA

Právní úprava pojištění a pojistné smlouvy je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, § 2758–2872.

 • Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
 • Není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, vyžaduje smlouva písemnou formu. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou.

Povinné náležitosti obsahu pojistné smlouvy:

 • číslo smlouvy;
 • určení pojistitele a pojistníka;
 • určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena;
 • pojistná událost a pojistné nebezpečí;
 • výše pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné, či jednorázové;
 • pojistná doba;
 • případná odchylná ujednání od pojistných podmínek;
 • bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu.

Pojistné podmínky

 • Nedílná součást pojistné smlouvy.
 • Zpracovává je pojistitel pro jednotlivé typy pojištění.
 • Obsahují zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.
 • Pojistník s nimi musí být před uzavřením pojistné smlouvy prokazatelně seznámen, což neplatí v případě smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku.

Pojistný zájem

 • Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události. Neměl-li zájemce pojistný zájem a pojistitel o tom při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná.
 • Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z příbuzenství, nebo je podmíněn prospěchem či výhodou z pokračování jejího života.
 • Pojistník má pojistný zájem na vlastním majetku. Má se za to, že pojistník má pojistný zájem i na majetku jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková ztráta.
 • Dal-li pojištěný souhlas k pojištění, má se za to, že pojistný zájem pojistníka byl prokázán.

Pojistka je potvrzení o uzavření pojistné smlouvy vydané pojistitelem pojištěnému. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a na náklady pojistníka druhopis pojistky.

Obsah pojistky

Je-li pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, pojistitel uvede v pojistce alespoň:

 • číslo smlouvy;
 • určení pojistitele a pojistníka, oprávněné osoby a jejich identifikační údaje (jméno nebo jména, adresu bydliště nebo sídla a identifikační údaj – IČ);
 • má-li být určen pojištěný, pak jeho identifikační údaje (jméno nebo jména, adresu bydliště nebo sídla a identifikační údaj – IČ);
 • vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události;
 • pojistnou dobu.

Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, uvede pojistitel v pojistce alespoň:

 • číslo smlouvy;
 • určení pojistitele a pojistníka (jméno nebo jména, adresu bydliště nebo sídla a identifikační údaj – IČ);
 • určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena (jméno nebo jména, adresu bydliště nebo sídla a identifikační údaj – IČ);
 • pojistnou událost a pojistné nebezpečí;
 • výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné, či jednorázové;
 • pojistnou dobu;
 • případná odchylná ujednání od pojistných podmínek;
 • bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu.

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Není-li ujednána doba vzniku pojištění, vzniká pojištění prvním dnem následujícím po dni uzavření smlouvy. Bylo-li ujednáno, že se pojištění vztahuje i na dobu přede dnem uzavření smlouvy, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala, a pojistitel nemá právo na pojistné, pokud v době nabídky věděl nebo měl a mohl vědět, že pojistná událost nastat nemůže.

Zánik pojištění

Uplynutím pojistné doby

V pojistné smlouvě lze také specifikovat podmínky, za kterých pojištění uplynutím doby nezaniká (např. pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání nemá zájem).

Uplynutím lhůty k zaplacení dlužného pojistného stanovené v upomínce

Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty.

Dohodou

V dohodě musí být vždy určen okamžik zániku pojištění a způsob vyrovnání závazků.

Výpovědí

Pojistníka nebo pojistitele:

 • je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období – výpověď musí být doručena minimálně šest týdnů před uplynutím pojistného období. Vypoví-li pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k výpovědi;
 • do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy – dnem doručení výpovědi začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

Pojistitele:

 • do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události – dnem doručení výpovědi začíná plynout výpovědní lhůta jednoho měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pojistitel takto nemůže platně vypovědět životní pojištění.

Pojistníka, a to s osmidenní výpovědní dobou:

 • do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v § 2769;
 • do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele;
 • do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.

Odstoupením od smlouvy

Pokud pojistník nebo pojištěný poskytne úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné údaje týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy do dvou měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká.

Byla-li smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví životních pojištění podle jiného zákona, je pojistník oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku, nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. To platí i v případě, kdy byla smlouva uzavřena jinak než formou obchodu na dálku.

Změnou vlastnictví pojištěného majetku

Pojištění zaniká dnem oznámení změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku pojistiteli, nebylo-li ve smlouvě výslovně ujednáno, že pojištění změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku nezaniká.

Jiné důvody

Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění.

Smluvní strany pojistné smlouvy

Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost, tj. pojišťovna.

Pojistník – osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Je oprávněn měnit její obsah nebo ji vypovědět. Je povinen platit pojistné. Má právo stanovit obmyšleného pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. Může být zároveň pojištěným.

Další osoby v pojištění

Pojištěný – osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Má právo na pojistné plnění.

Oprávněná osoba – osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění.

Obmyšlený – oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě, že je pojistnou události smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.

Poškozený – osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za niž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout