subsidiarity subsidiarita

Princip subsidiarity je patrný z čl. 5 Smlouvy o EU (bývalý čl. 5 Smlouvy o ES), který zní:"

1. Vymezení pravomocí Unie se řídí zásadou svěření pravomocí. Výkon těchto pravomocí se řídí zásadami subsidiarity a proporcionality.

2. Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům.

3. Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.

 

Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v tomto protokolu.

4. Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv.

Orgány Unie uplatňují zásadu proporcionality v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality.“.

sum assured pojistná částka

Jednorázově vyplacené pojistné plnění při splnění podmínek dohodnutých v pojistné smlouvě (obvykle jde o částku vyplacenou v případě smrti pojištěného).

sum at risk částka ohrožená (pojištěným) rizikem

Životní pojištění: riziková částka (část kapitalizované renty nebo pojistného plnění nekrytá vytvořenou rezervou); nebo jinak částka, kterou musí pojistitel doplnit do rezervy v případě smrti při odchylce od předpokládané úmrtnosti.

sum insured pojistná částka

Maximální výše pojistného plnění v případě pojistné události.

summary insurance sumární pojištění, souhrnné pojištění

V případě, že je u pojištění majetku některá část souboru podpojištěna, musí dojít k vyrovnání u jiné části.

supervisor orgán dohledu, dohlížitel, dozorovatel

Orgán dohledu odpovědný za provádění dohledu (dle čl. 212 odst. 1 písm. d) směrnice 2009/138/ES Solventnost II).

supervisory body orgán dohledu

Orgán odpovědný za dohled nad činností pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele.

supervisory law právo aplikované při dohledu

Právo používané orgánem dohledu při kontrole činnosti pojišťoven a zajišťoven.

supplementary insurance doplňkové pojištění, připojištění

K životnímu pojištění lze sjednat jako doplňkové pojištění úrazové pojištění nebo pojištění nemoci, neboť pojišťovně lze (podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) udělit povolení k souběžnému provozování životního pojištění a zmíněných dvou pojistných odvětví neživotního pojištění. Tento zákon upravuje rovněž pravidla pro sjednání doplňkového pojištění v neživotním pojištění, a to nad rámec uděleného povolení (viz. § 14).

supplementary pension scheme doplňkový penzijní systém

Povinné nebo dobrovolné penzijní systémy, které poskytují dodatečný starobní příjem k státnímu důchodovému pojištění (systému).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout