subrogation rights subrogační práva

Právo pojistitele požadovat náhradu vyplaceného pojistného plnění (regres).

subsidence, heave, landslip pokles, zvednutí, sesuv půdy

Mezi pojistná nebezpečí v majetkovém pojištění určitě patří pokles terénu / propadnutí půdy Mezi pojistná nebezpečí v majetkovém pojištění určitě patří pokles terénu / propadnutí půdy (subsidence), který může být způsoben např. podzemními otřesy / posuny ve starých dolech. Příčinou může být i snížení vlhkosti půdy. Zvednutí terénu/půdy (heave) je opakem poklesu. Tento pohyb půdy nahoru se může udát, jestliže velmi vlhké povětrnostní podmínky následují po suchu a nadměrně se zvýší vlhkost půdy, která se rozšiřuje nerovnoměrně a může poškodit stavby. Sesuv půdy (landslip) nastává obvykle po silném dešti, když se vrchní část svahu dá na základě gravitační síle do pohybu. Pokud se to stane náhle, mohou být ohroženy lidské životy, tedy nejen majetek.

subsidiarity subsidiarita

Princip subsidiarity je patrný z čl. 5 Smlouvy o EU (bývalý čl. 5 Smlouvy o ES), který zní:

1. Vymezení pravomocí Unie se řídí zásadou svěření pravomocí. Výkon těchto pravomocí se řídí zásadami subsidiarity a proporcionality.

2. Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům.

3. Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.

 

Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem uvedeným v tomto protokolu.

4. Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smluv.

Orgány Unie uplatňují zásadu proporcionality v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality.“.

sum assured pojistná částka

Jednorázově vyplacené pojistné plnění při splnění podmínek dohodnutých v pojistné smlouvě (obvykle jde o částku vyplacenou v případě smrti pojištěného).

sum at risk částka ohrožená (pojištěným) rizikem

Životní pojištění: riziková částka (část kapitalizované renty nebo pojistného plnění nekrytá vytvořenou rezervou); nebo jinak částka, kterou musí pojistitel doplnit do rezervy v případě smrti při odchylce od předpokládané úmrtnosti.

sum insured pojistná částka

Maximální výše pojistného plnění v případě pojistné události.

summary insurance sumární pojištění, souhrnné pojištění

V případě, že je u pojištění majetku některá část souboru podpojištěna, musí dojít k vyrovnání u jiné části.

supervisor orgán dohledu, dohlížitel, dozorovatel

Orgán dohledu odpovědný za provádění dohledu (dle čl. 212 odst. 1 písm. d) směrnice 2009/138/ES Solventnost II)

supervisory body orgán dohledu

Orgán odpovědný za dohled nad činností pojišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele.

supervisory law právo aplikované při dohledu

Právo používané orgánem dohledu při kontrole činnosti pojišťoven a zajišťoven.

Copyright © 2023