supplementary insurance doplňkové pojištění, připojištění

K životnímu pojištění lze sjednat jako doplňkové pojištění úrazové pojištění nebo pojištění nemoci, neboť pojišťovně lze (podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) udělit povolení k souběžnému provozování životního pojištění a zmíněných dvou pojistných odvětví neživotního pojištění. Tento zákon upravuje rovněž pravidla pro sjednání doplňkového pojištění v neživotním pojištění, a to nad rámec uděleného povolení (viz. § 14).

supplementary pension scheme doplňkový penzijní systém

Povinné nebo dobrovolné penzijní systémy, které poskytují dodatečný starobní příjem k státnímu důchodovému pojištění (systému).

surplus přebytek, zisk, kapitálová rezerva

Přebytek aktiv nad závazky pojistitele. Tento finanční polštář chrání pojistníky v případě neočekávaně vysokých pojistných událostí.

surplus treaty smlouva o přebytku, excedentu

Cedující společnost se zavazuje cedovat zajistiteli a zajistitel je povinen akceptovat tu část rizika, která je nad stanovený rámec, jenž kryje pojišťovna sama, tedy nad její vlastní vrub. Cedující společnost má právo se rozhodovat, jak velký vlastní vrub si chce ponechat u každého jednotlivého rizika. Ve smlouvě je stanovena maximální výše vlastního vrubu a celková kapacita excedentní smlouvy. Ta je určena maximálním počtem násobků vlastního vrubu, které je možno cedovat do zajištění. Každé riziko, které je menší než vlastní vrub, je plně kryto pojistitelem.

surrender odkupné, odbytné

Část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu předčasného zániku soukromého pojištění.

surrender value hodnota odkupného, hodnota odbytného

Částka, jež se vyplatí pojištěnému, jestliže pojistná smlouva zanikne před uplynutím pojistné doby (její výpočet viz výše).

tacit renewal clause doložka o automatické obnově smlouvy

Na základě této doložky se pojistná smlouva automaticky obnovuje, pokud nebyla vypovězena.

Takaful Takaful

Islámské pojištění, které je založeno na konceptu vzájemné solidarity. Typický Takaful podnik je hybridem vzájemné a komerční formy společnosti. Jeho veškerá činnost musí být plně konformní s islámským právem.

take-up rate míra využití; propojištěnost

Mírou využití se v tomto případě rozumí procento osob, které splňují podmínky pro získání jistého Mírou využití se v tomto případě rozumí procento osob, které splňují podmínky pro získání jistého plnění/kompenzace a které toho využijí. Může jít např. o osoby, jež splňují nároky na získání státní podpory nebo mají nárok na určitý podíl náhrady na základě rozsudku ve věci skupinové žaloby. Vzhledem k nedostatku informací a jiným důvodům je fakticky nemožné ve většině případů se přiblížit míře využití ve výši 100 %. S mírou využití se pracuje i v pojištění, a to např. v pojištění pro případ živelních událostí. Např. v souvislosti s ničivými požáry v Kalifornii (2018) americké úřady vyhodnocovaly i míru využití pojištění (insurance take-up rate), tedy jaké procento obytných budov z celkového počtu budov v zasažené oblasti je kryto požárním pojištěním. Jistou pomůckou pro pochopení tohoto pojmu může být, že "take up insurance" se překládá jako "sjednat pojištění". V českém pojišťovacím prostředí je odpovídajícím pojmem "propojištěnost".

technical interest rate technická úroková míra

Technickou úrokovou mírou se rozumí zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění (zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví).

Copyright © 2023