surplus přebytek, zisk, kapitálová rezerva

Přebytek aktiv nad závazky pojistitele. Tento finanční polštář chrání pojistníky v případě neočekávaně vysokých pojistných událostí.

surplus treaty smlouva o přebytku, excedentu

Cedující společnost se zavazuje cedovat zajistiteli a zajistitel je povinen akceptovat tu část rizika, která je nad stanovený rámec, jenž kryje pojišťovna sama, tedy nad její vlastní vrub. Cedující společnost má právo se rozhodovat, jak velký vlastní vrub si chce ponechat u každého jednotlivého rizika. Ve smlouvě je stanovena maximální výše vlastního vrubu a celková kapacita excedentní smlouvy. Ta je určena maximálním počtem násobků vlastního vrubu, které je možno cedovat do zajištění. Každé riziko, které je menší než vlastní vrub, je plně kryto pojistitelem.

surrender odkupné, odbytné

Část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu předčasného zániku soukromého pojištění.

surrender value hodnota odkupného, hodnota odbytného

Částka, jež se vyplatí pojištěnému, jestliže pojistná smlouva zanikne před uplynutím pojistné doby (její výpočet viz výše).

tacit renewal clause doložka o automatické obnově smlouvy

Na základě této doložky se pojistná smlouva automaticky obnovuje, pokud nebyla vypovězena.

Takaful Takaful

Islámské pojištění, které je založeno na konceptu vzájemné solidarity. Typický Takaful podnik je hybridem vzájemné a komerční formy společnosti. Jeho veškerá činnost musí být plně konformní s islámským právem.

take-up rate míra využití; propojištěnost

Mírou využití se v tomto případě rozumí procento osob, které splňují podmínky pro získání jistého plnění/kompenzace a které toho využijí. Může jít např. o osoby, jež splňují nároky na získání státní podpory nebo mají nárok na určitý podíl náhrady na základě rozsudku ve věci skupinové žaloby. Vzhledem k nedostatku informací a jiným důvodům je fakticky nemožné ve většině případů se přiblížit míře využití ve výši 100 %. S mírou využití se pracuje i v pojištění, a to např. v pojištění pro případ živelních událostí. Např. v souvislosti s ničivými požáry v Kalifornii (2018) americké úřady vyhodnocovaly i míru využití pojištění (insurance take-up rate), tedy jaké procento obytných budov z celkového počtu budov v zasažené oblasti je kryto požárním pojištěním. Jistou pomůckou pro pochopení tohoto pojmu může být, že "take up insurance" se překládá jako "sjednat pojištění". V českém pojišťovacím prostředí je odpovídajícím pojmem "propojištěnost".

technical interest rate technická úroková míra

Technickou úrokovou mírou se rozumí zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění.

technical profit technický zisk

Zisk z pojištění. Výsledek na technickém účtu životního pojištění či na technickém účtu neživotního pojištění.

technical provisions technické rezervy

Nutnost tvorby technických rezerv je dána tím, že pojistitel se zavázal v budoucnu vyplatit určitou částku. Z pojistného musí příslušnou část odložit na splacení budoucího závazku. To platí pro tzv. rezervotvorná pojištění. U škodových pojištění vyplývá důvod pro tvorbu rezerv z toho, že ve sledovaném období nemusí být známy všechny škody, které v daném období nastaly, nebo není známa konečná výše závazku, který pojišťovně z této škody vznikne. Je však zřejmé, že tento budoucí závazek se vztahuje k období, ve kterém vznikla škoda, a proto v tomto období na něj musí být vytvořena rezerva.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout