third party liability odpovědnost vůči třetím osobám

Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě.

third party notice oznámení třetí strany

Připojení třetí strany s vlastním nárokem k žalující straně v soudním sporu.

third-party coverage pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám

Pojištění odpovědnosti pro případ možných soudních sporů iniciovaných třetí stranou. Pojištěný a pojistitel jsou první a druhou stranou v pojistné smlouvě.

tied insurance intermediary vázaný pojišťovací zprostředkovatel

  1. Vázaný pojišťovací zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven, neinkasuje pojistné a nevyplácí plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven nesmí být tyto produkty vzájemně konkurenční (viz. § 5 zákona č. 38/2004 Sb.).
  2. „Smluvně vázaným zprostředkovatelem pojištění“ každá osoba, která vykonává činnost ve zprostředkování pojištění pro jednu nebo více pojišťoven a jejich jménem a na jejich účet u pojistných produktů navzájem si nekonkurujících, ale nevybírá pojistné ani částky určené pro zákazníky, a která jedná za neomezené odpovědnosti těchto pojišťovacích podniků ohledně jejich produktů; každá osoba, která vykonává činnost ve zprostředkování pojištění doplňkově ke své hlavní profesní činnosti, se rovněž považuje za smluvně vázaného pojišťovacího zprostředkovatele pojištění jednajícího jménem jedné nebo více pojišťoven ohledně jejich produktů, jestliže je pojištění doplňkem zboží nebo služeb poskytovaných v rámci této hlavní profesní činnosti a osoba nevybírá pojistné ani částky určené pro spotřebitele (viz. Čl. 2 bod 7 směrnice 2002/92/ES o zprostředkování pojištění).

time policy časové pojištění, pojištění na určitou dobu

Například v námořním pojištění pojištění námořního kaska na určitou dobu, nikoli na určitou plavbu.

title insurance pojištění práv vlastníka

Pojištění vlastníka nemovitosti pro případ právních vad u nabyté nemovitosti.

tontine tontina

Důchodové pojištění podobné loterii, kdy se důchod zvyšuje úmrtím účastníků skupinového pojištění (nebo se plnění vyplácí poslednímu přeživšímu).

tort (2) delikt, nedovolené jednání, újma

Delikt znamená protiprávní jednání (např. konáním či opomenutím povinnosti). Z deliktu vzniká Delikt znamená protiprávní jednání (např. konáním či opomenutím povinnosti). Z deliktu vzniká delikventovi odpovědnost nahradit poškozenému způsobenou újmu. V ČR jsou závazky z deliktů upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§ 2894 a násl.). Občanskoprávní úprava je širší než úprava trestní, protože kromě újmy vzniklé porušením zákona zahrnuje i porušení smlouvy nebo dobrých mravů. Existují mnohé delikty (např. pomluva, hanobení, porušení patentové ochrany, porušení autorského práva, porušení zákonné povinnosti, porušení smlouvy apod.), přičemž v pojištění se za jeden z nejvýznamnějších deliktů pokládá nedbalost. Podmínkou odpovědnosti je zavinění, které musí být prokázáno.

tort nedovolené jednání

Nedovolené jednání, které může vyústit ve zranění nebo škodu a může vést k žalobě.

total loss totální škoda

Případ u pojištění automobilů (majetku), kdy škoda je tak značná, že náklady na opravu by přesáhly skutečnou hodnotu vozidla (majetku).

Copyright © 2023