total permanent disability úplná invalidita

Osoba po uzdravení z vážné nemoci nebo zranění již není schopná se zapojit do pracovního procesu.

traditional damage klasická škoda

Škoda na zdraví určitelné osoby, nebo na majetku určitelného vlastníka, popřípadě i následná finanční škoda.

transfer of business předání pojišťovacího obchodu

Jiný výraz pro předání pojistného kmene (při souhlasu orgánu dohledu a bez souhlasu pojistníků).

transfer of portfolio předání (převod) kmene

Orgán dohledu (ČNB) může tuzemské pojišťovně nařídit převést na jinou pojišťovnu pojistný kmen nebo jeho část, jestliže tato tuzemská pojišťovna neplní opatření k nápravě uložená jí ČNB, nebo v souvislosti a) s ohrožením její schopnosti dostát svým závazkům, b) se zavedením nucené správy, c) s pozastavením oprávnění k uzavírání pojistných smluv a rozšiřování závazků, nebo d) s odnětím povolení k provozování pojišťovací činnosti. K převodu pojistného kmene může dojít také na základě schválení žádosti předávající a přebírající pojišťovny orgánem dohledu (viz. zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, § 103 a násl.).

transfer scheme plán převodu, právní úprava převodu

Právní předpis obvykle upravuje podmínky, za nichž lze provést převod nahromaděného dosud nevyplaceného plnění z jednoho penzijního programu do jiného programu.

transferability převoditelnost, přenosnost

Právo převést nahromaděné dosud nevyplacené plnění nebo akumulovaný kapitál z jednoho penzijního programu do jiného, například k novému zaměstnavateli.

travel insurance (2) cestovní pojištění; pojištění pro cesty a pobyt

V anglickém pojišťovacím prostředí je cestovní pojištění pojímáno jako soubor plnění, která odrážejí V anglickém pojišťovacím prostředí je cestovní pojištění pojímáno jako soubor plnění, která odrážejí rizika, s nimiž se mohou pojištěné osoby setkat na cestách. Pojistné plnění v případě smrti a týdenní dávky při dílčí dočasné nebo při celkové invaliditě pokrývají rizika tělesného poškození způsobeného úrazem. Výlohy spojené s naléhavě potřebným lékařským ošetřením zahrnují platby za chirurgický zákrok, hospitalizaci, ošetření zubů a náklady na případnou repatriaci. Lze se pojistit i pro případ storna cesty (zájezdu), kdy se náklady na cestu i pobyt hradí pojistitelem plně nebo zčásti za předpokladu, že důvod je mimo kontrolu pojištěné osoby. Akceptovatelným důvodem může být krize v rodině, jako např. smrt blízkého příbuzného, nebo vážné poškození či zničení domu pojištěné osoby. Lze sjednat i pojištění zavazadel a osobních potřeb (cestovní dokumenty, oblečení a peníze). Pokud pojištěná osoba cestuje do zahraničí, je potřeba pojištění (osobní) odpovědnosti. U každého z těchto pojistných plnění je stanoven limit plnění a u každého z nich jsou specifické výluky. Uveďme si jen dva příklady. V případě tělesného poškození způsobeného úrazem je pojistné plnění odmítnuto, pokud pojištěná osoba konzumovala drogy. Nehradí se ani lékařský zákrok, jestliže nemoc existovala již před cestou a nebyla pojistiteli nahlášena.

travel insurance cestovní pojištění

Pojištění pro případ ztráty či krádeže či poškození zavazadel, peněz, pro případ zrušení zájezdu, léčebných výloh, úrazu a obvykle je zahrnuto také pojištění odpovědnosti; v podstatě jde o pojištění souboru různých pojistných nebezpečí při krátkodobém pobytu pojištěného mimo místo jeho bydliště.

treble damages trojnásobné odškodnění

Soudy mohou přiznat v případě kartelového soudního sporu stěžovateli odškodnění ve výši trojnásobku utrpěné škody (USA).

ultimate net loss konečná čistá škoda

  1. Celková částka, kterou je pojistitel povinen zaplatit za pojistnou událost a další nároky. Zahrnuje všechny náklady po odečtení zajištění, zachraňovacích nákladů, práv z regresu a jiných práv proti třetím osobám apod.
  2. Ta část hrubé škody cedující společnosti, kterou lze považovat za vhodnou pro výplatu podle zajištění škodního nadměrku

Copyright © 2023