unclean documents nečisté dokumenty

Dokumenty u pojištění přepravy, které kromě tradičních ustanovení obsahují rovněž poznámku o špatném stavu zboží a/nebo balení.

underinsurance podpojištění; celkové podpojištění
  1. Případ, kdy pojistná částka v době pojistné události je nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. Pojistitel obvykle sníží pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku (viz také § 2854 OZ).
  2. Pojmem "underinsurance" se nově označuje také část mezery v pojistné rizikové ochraně, která by z ekonomického hlediska měla být vyplněna, tj. pojištěna. Mezera v ochraně znamená podíl nepojištěných škod na celkových ekonomických škodách. Jen část z této mezery je tedy celkové podpojištění. Aby to bylo odlišeno od podpojištění individuálního (viz bod 1), dalo by se hovořit např. o "celkovém podpojištění".
Undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

Definice těchto subjektů (podniků) je obsažena v čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). Novelizace zmíněné definice byla provedena směrnicí 2001/108/ES.

underwriter pojistitel, upisovatel

  1. Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost.
  2. Zaměstnanec pojistitele, který se zabývá upisováním rizika (obdobně lze aplikovat na zajistitele).

underwriting (2) upisování rizika (pojištění rizika; taxace)

Proces selekce rizika se označuje jako "upisování". Upisovatel je osoba, která určuje, zda je riziko akceptováno, nebo odmítnuto. Pojistitelé mají interní pravidla pro příslušná pojistná odvětví stanovující, co upisovatelé mohou a nemohou akceptovat a za jakých podmínek. Mezi nejdůležitější parametry, jež jsou na sobě vzájemně závislé, patří povaha samotného rizika, pojistné podmínky a stanovení pojistného. Pokud upisovatel riziko přijme, je upsáno čili pojištěno. V minulosti upisovatel připojoval svůj podpis pod popis rizika, které přijal, z čehož plyne původ slovesa "upisovat". Proces upisování začíná obvykle návrhem na pojištění. Zájemce o pojištění vyplní návrh s tím, že má přísnou povinnost odhalit vše podstatné, co by mohlo ovlivnit rozhodování upisovatele. V anglickém právu je tato povinnost zveřejnění vymezena jako princip "maximální dobré víry" (utmost good faith). Jestliže navrhovatel zamlčí některá fakta, která by znamenala, že upisovatel by býval riziko nepřijal, tak v případě škodní události by mohlo být odmítnuto pojistné plnění. Po vyplnění je návrh na pojištění obvykle poslán pojišťovacím zprostředkovatelem nebo navrhovatelem upisovateli (tedy pojistiteli). Jestliže je riziko přijato, pojistitel vydá navrhovateli pojistku a ten se tím pádem stává pojistníkem.

underwriting upisování (1)

  1. Rozhodování o tom, která rizika jsou akceptovatelná.
  2. Stanovování výše pojistného a pojistných podmínek.
  3. Monitoring výše uvedených rozhodnutí.

underwriting cycle upisovací cyklus

Cyklické fluktuace úplaty za pojistnou ochranu (pojistného) a standardů pro selekci.

underwriting gain (profit) upisovací zisk

Zisk nastává, jestliže je složený poměr (viz "combined ratio" - "kombinovaná kvóta" - výše) menší než 100 %.

underwriting loss upisovací ztráta

Ke ztrátě dochází, pokud je složený poměr (viz. "combined ratio" výše) větší než 100 %.

underwriting risk upisovací riziko

„Upisovacím rizikem“ se rozumí riziko ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků v důsledku nepřiměřených předpokladů ohledně stanovení cen a rezerv (viz. Čl. 13 bod 30 směrnice 2009/138/ES - Solventnost II).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout