umbrella cover střechové krytí

  1. Pojištění poskytující vyšší než běžné limity u pojištění odpovědnosti a poskytující další nadměrnou pojistnou ochranu pro rizika nezahrnutá v pojištění základní odpovědnosti.
  2. Zajištění proti kumulaci škod z jednoho nebo více typů pojištění vznikajících z jediné události.

unbundling rozvázání

Oddělení finanční (úsporné) a rizikové složky pojistné smlouvy pro účely účetnictví.

unclean documents nečisté dokumenty

Dokumenty u pojištění přepravy, které kromě tradičních ustanovení obsahují rovněž poznámku o špatném stavu zboží a/nebo balení.

underinsurance podpojištění; celkové podpojištění
  1. Případ, kdy pojistná částka v době pojistné události je nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. Pojistitel obvykle sníží pojistné plnění v poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku (viz také § 2854 OZ).
  2. Pojmem "underinsurance" se nově označuje také část mezery v pojistné rizikové ochraně, která by z ekonomického hlediska měla být vyplněna, tj. pojištěna. Mezera v ochraně znamená podíl nepojištěných škod na celkových ekonomických škodách. Jen část z této mezery je tedy celkové podpojištění. Aby to bylo odlišeno od podpojištění individuálního (viz bod 1), dalo by se hovořit např. o "celkovém podpojištění".
Undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

Definice těchto subjektů (podniků) je obsažena v čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). Novelizace zmíněné definice byla provedena směrnicí 2001/108/ES.

underwriter pojistitel, upisovatel

  1. Právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost.
  2. Zaměstnanec pojistitele, který se zabývá upisováním rizika (obdobně lze aplikovat na zajistitele).

underwriting (2) upisování rizika (pojištění rizika; taxace)

Proces selekce rizika se označuje jako "upisování". Upisovatel je osoba, která určuje, zda je riziko Proces selekce rizika se označuje jako "upisování". Upisovatel je osoba, která určuje, zda je riziko akceptováno, nebo odmítnuto. Pojistitelé mají interní pravidla pro příslušná pojistná odvětví stanovující, co upisovatelé mohou a nemohou akceptovat a za jakých podmínek. Mezi nejdůležitější parametry, jež jsou na sobě vzájemně závislé, patří povaha samotného rizika, pojistné podmínky a stanovení pojistného. Pokud upisovatel riziko přijme, je upsáno čili pojištěno. V minulosti upisovatel připojoval svůj podpis pod popis rizika, které přijal, z čehož plyne původ slovesa "upisovat". Proces upisování začíná obvykle návrhem na pojištění. Zájemce o pojištění vyplní návrh s tím, že má přísnou povinnost odhalit vše podstatné, co by mohlo ovlivnit rozhodování upisovatele. V anglickém právu je tato povinnost zveřejnění vymezena jako princip "maximální dobré víry" (utmost good faith). Jestliže navrhovatel zamlčí některá fakta, která by znamenala, že upisovatel by býval riziko nepřijal, tak v případě škodní události by mohlo být odmítnuto pojistné plnění. Po vyplnění je návrh na pojištění obvykle poslán pojišťovacím zprostředkovatelem nebo navrhovatelem upisovateli (tedy pojistiteli). Jestliže je riziko přijato, pojistitel vydá navrhovateli pojistku a ten se tím pádem stává pojistníkem.

underwriting upisování

  1. Rozhodování o tom, která rizika jsou akceptovatelná.
  2. Stanovování výše pojistného a pojistných podmínek.
  3. Monitoring výše uvedených rozhodnutí.

underwriting cycle upisovací cyklus

Cyklické fluktuace úplaty za pojistnou ochranu (pojistného) a standardů pro selekci.

underwriting gain (profit) upisovací zisk

Zisk nastává, jestliže je složený poměr (viz. "combined ratio" výše) menší než 100 %.

Copyright © 2023