75th percentile 75 % kvantil
ab initio (ab init. – lat.) od začátku
ab initio, impossibility of fulfilment nemožnost plnění od počátku
abandon a right vzdát se práva
abandoned materials opuštěný materiál, opuštěné věci
abandonee pojištění přepravy: postupník (strana v jejíž prospěch se druhá strana vzdává práva nebo majetku)
abandonment vzdání se, zřeknutí se, odevzdání, svévolné opuštění
abandonment clause doložka o vzdání se (zřeknutí se)
abandonment of a business odstoupení od obchodu
abandonment of an action nepodání žaloby, odstoupení od žaloby
abandonment, doctrine of doktrína abandonu (principy v případě opuštění lodě a jejího nákladu
abandonment, settlement of vypořádání pojistné události v případě zřeknutí se vlastnického práva
abate zmírnit, zrušit, snížit, odstranit, stáhnout
abatement zmírnění, zrušení, snížení, odstranění, stažení, odpočet
abatement of fee snížení poplatku
abatement of nuisance zamezení nepřípustnému zasahování
abatement of purchase price snížení kupní ceny, sleva, rabat
abatement, claim for nárok na odstranění
abatement, plea in procesní námitka
abatement, tax daňová sleva
abbreviate zkrátit (slovo, větu)
abbreviation (abbr.) zkratka
abet napomáhat trestnému činu, podporovat; navádět
abeyance přerušení, odklad, stav opuštěnosti (majetku)
abide zůstat, trvat, dodržet
Copyright © 2023