zánik pojistného zájmu Wegfall des versicherten Interesses lapse of insured interest

 1. Odpadne-li pojistný zájem po počátku pojištění, tak tím zaniká pojištění. Německý zákon o pojistné smlouvě pak upravuje, kdy přesně pojištění zaniká, jak je to s nárokem na pojistné apod. (SRN).
 2. § 2765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „Zanikne-li pojistný zájem za trvání pojištění, zanikne i pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl.“.

zásada obezřetného jednání Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht prudent person principle

 1. Obecně: tato zásada je obsažena v řadě právních aktů EU i v právních předpisech ČR k pojištění a pojišťovnictví. Obvykle se od pojišťovny vyžaduje jednat zejména tak, aby nebyla narušena její schopnost dostát finančním závazkům.
 2. Jako příklad z českých právních předpisů lze uvést § 6 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „(1) Pojišťovna … je povinna … postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených.“.
 3. Solventnost II: zásada obezřetného jednání je obsažena například v čl. 132 odst. 1 směrnice 2009/138/ES Solventnost II, kde se uplatňuje ve vztahu k investování aktiv pojišťoven. Zahrnuje například požadavek investovat pouze do aktiv a nástrojů, jejichž rizika může dotyčná pojišťovna nebo zajišťovna řádně určit, měřit, sledovat, řídit, kontrolovat a podávat o nich zprávy a odpovídajícím způsobem je zohlednit při posuzování celkových potřeb solventnosti. K této zásadě patří i požadavek, aby veškerá aktiva, zejména aktiva na krytí minimálního kapitálového požadavku a solventnostního kapitálového požadavku byla investována tak, aby se zajistila bezpečnost, likvidita a ziskovost portfolia jako celku.

zasloužené pojistné earned premium verdiente Prämien

1. Zaslouženým pojistným se rozumí část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno. 2. Zaslouženým pojistným se rozumí pojistné, které se týká rizika krytého pojišťovnou či zajišťovnou během určitého období.

zasloužené pojistné verdiente Prämien earned premium

Zaslouženým pojistným se rozumí část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.

zástupce (agent) delkredere Delkredereagent del credere agent

Přímé osobní ručení zprostředkovatele vůči prodávajícímu za škody vzniklé z nezaplacení kupujícím, za což dostává zvláštní odměnu.

zátěžové testování (testy) Stresstests stress testing

Metoda posuzování solventnosti, která poskytuje k úvaze dopad souboru alternativních předpokladů a výsledků, které jsou nepříznivé. Sleduje se vliv na aktiva, pasiva a činnost pojišťovny.

zátopové mapy Hochwasserkarten (Überschwemmungskarten) flood maps

 1. Zátopové mapy jsou většinou zpracovávány pro jednotlivá města/obce; jde o pojem z příslušného právního předpisu. Vymezují nejvíce ohrožená území, kde se nesmí nebo kde by se nemělo stavět.
 2. Pojišťovny pracují se záplavovými mapami. V tomto případě je území rozděleno do několika zón podle velikosti rizika povodně (například do Q 20, od Q 20 do Q 50, od Q 50 do Q 100 atd.).

závazek Verpflichtung commitment

 1. Závazkem se rozumí závazek představovaný jedním z typů pojištění nebo příslušnou operací pojistitele (viz čl. 1 směrnice 2002/83/ES o životním pojištění).
 2. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozslušuje mezi „závazkem“ a „dluhem“. V důvodové zprávě (sněmovní tisk 362), na str. 575, je pak tento text: „Opouští se tudíž např. ztotožňování smlouvy se závazkem nebo závazku s dluhem atp., neboť ani zákon nemůže měnit smysl slov. Slovem „smlouva“ se tudíž označuje jen určitá právní skutečnost, z níž vzniká závazek, „závazkem“ se rozumí obligace, „dluhem“ povinnost k plnění ze závazku vzniklá apod.“ (ASPI, důvodová zpráva k NOZ, str. 18).

zbytková hodnota Restwert remaining value

Hodnota zbytků pojištěné věci po příslušné pojistné události, pokud věc není totálně zničena.

zdanění pojištění Besteuerung der Versicherung taxation of insurance

 1. Existují různé koncepty zdanění pojištění, jako například: 1. Pojistné je zdaněno (taxed), ale od daně jsou osvobozeny výnosy z investic (exempt) a pojistné plnění (exempt). Proto je tento způsob zdanění označován anglickou zkratkou TEE.
 2. Pojistné je od daní osvobozeno (exempt), výnosy z investic jsou zdaněny (taxed) a pojistné plnění je osvobozeno (exempt). Proto je tento způsob zdanění označován anglickou zkratkou ETE.
 3. Pojistné je od daní osvobozeno (exempt), výnosy z investic jsou osvobozeny (exempt) a pojistné plnění je zdaněno (taxed). Proto je tento způsob zdanění označován anglickou zkratkou EET.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout