zdravotní pojištění Krankenversicherung health insurance

  1. Zákonné (veřejné) zdravotní pojištění: povinnost být pojištěn je stanovena zákonem. Rozsah úhrady se v jednotlivých členských státech EU liší. Hradí se například zdravotní péče, prevence, podpora v mateřství, domácí péče apod.
  2. Soukromé zdravotní pojištění: spočívá na principu ekvivalentnosti. Do tohoto pojištění lze zařadit například pojištění nákladů v případě nemoci (plné nebo dílčí), pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici, pojištění denní nemocenské dávky, cestovní zdravotní pojištění, pojištění péče v případě nemoci apod.
  3. Podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, Část B, je pojištění nemoci pojistným odvětvím č. 2 v rámci neživotních pojištění. Zákon je člení takto: a) s jednorázovým plněním b) s plněním povahy náhrady škody c) s kombinovaným plněním d) soukromé zdravotní pojištění. To znamená, že pojištění nemoci je zastřešující pojem pro všechny výše uvedené typy pojištění.

zdravotní pojištění pro případ péče Pflegekrankenversicherung care health insurance

  1. Má se na mysli pojistný produkt soukromého zdravotního pojištění.
  2. V případě pojistné události - nutnosti poskytovat péči - obdrží pojištěný buď dohodnutý obnos (částku) nebo určité procento z prokázaných nákladů na péči o něho (nikoli na stacionární péči) – SRN.

zdravotní pojištění zvířat Tierkrankenversicherung pet health insurance

Typ pojištění zvířat pro případ úhrady nákladů vyplývajících z ošetření zvířete veterinárním lékařem.

zelená karta Grüne Karte green card

Zelenou kartou se rozumí osvědčení o pojištění vydané jménem národní kanceláře v souladu s doporučením č. 5, přijatým 25. ledna 1949 Podvýborem Hospodářské komise Spojených národů pro Evropu (viz čl. 1 směrnice 72/166/EHS k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Zelená kniha Grünbuch Green Paper

Zelená kniha je dokument, který zveřejňuje Evropská komise za účelem stimulace diskuze na vybrané otázky na evropské úrovni. Tímto se dává zainteresovaným stranám možnost se účastnit konzultačního procesu a vyjádřit se k návrhům obsaženým v Zelené knize. Tato kniha může znamenat zahájení legislativního řešení, které je pak nastíněno v Bílé knize.Pramen: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/

zemědělské pojištění landwirtschaftliche Versicherung agricultural insurance

Zvláštnosti a potřeby podnikání v zemědělství vedly k tomu, že pojistitelé jim přizpůsobili svoji nabídku. Například v rámci zemědělského požárního pojištění lze pojistit jak obytné, tak hospodářské budovy, zvířata, úrodu, zásoby, stroje apod. U zvířat je pojistná ochrana rozšířena například na škody způsobené elektrickými ranami. Zemědělské požární pojištění dále zahrnuje škody způsobené požárem v sušírnách a udírnách, přepětím v důsledku blesku. V některých případech se vyžaduje příplatek k pojistnému. Upraveno pro potřeby zemědělství je rovněž pojištění právní ochrany. K zemědělským pojištěním patří rovněž speciální samostatná pojištění, jako například pojištění zemědělských plodin (úrody), krupobitní pojištění, pojištění hospodářských zvířat, pojištění vinných hroznů (a u některých pojistitelů i pojištění lesních porostů).

žhářství Brandstiftung arson

Úmyslné založení požáru (domu, budovy apod.).

získatelské náklady Erwerbungskosten acquisition costs

Tyto náklady tvoří obvykle provize, což je odměna za zprostředkování pojištění, která je vyplácena pojišťovnou pojišťovacímu zprostředkovateli.

živelní událost Elementarschaden natural hazard

Mezi živelní událostí lze zařadit například zemětřesení, tsunami, pokles půdy, výbuch sopky, vichřici, povodeň, krupobití, přímý úder blesku, mráz, pád lavin apod.

životní katastrofické riziko Lebensversicherungskatastrophenrisiko life-catastrophe risk

Životním katastrofickým rizikem se rozumí riziko ztráty nebo nepříznivé změny hodnoty pojistných závazků vyplývající ze značné neurčitosti předpokladů při tvorbě cen a stanovení rezerv v souvislosti s mimořádnými nebo zvláštními událostmi [směrnice 2009/138/ES, čl. 105 odst. 3 písm. g)].

Copyright © 2023