životní pojištění (jako soubor pojistných odvětví) Lebensversicherung life insurance (life assurance)

Podle charakteru pojištění lze fyzickou osobu pojistit pro případ smrti, dožití se stanoveného věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Pro účely povolování pojišťovací činnosti vymezuje česká legislativa v souladu s legislativou EU tato pojistná odvětví (viz. Příloha č. 1 Část A k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů): „I. Pojištění a) pro případ smrti, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, b) důchodu, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části, II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí, III. Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena s investičním fondem, IV. Trvalé zdravotní pojištění podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění1), V. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo osoby oprávněné po zemřelých přispěvatelích, VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši, VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícího zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu, VIII. Činnosti podle čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění1), IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet.“.

životní pojištění pro nekuřáky Nichtraucher-Lebensversicherung life insurance for non-smokers

Životní pojištění pro nekuřáky s nižší sazbou. Má značné rozšíření například v USA.

životní pojištění spojené s investičním fondem fondsgebundene Lebensversicherung unit-linked policy

Životní pojištění vázané na investiční fondy; někdy se používá též pojem investiční životní pojištění; pojistnou smlouvou životního pojištění je garantována vazba mezi rezervou pojištěného a indexem příslušného investičního nástroje.

životní pojištění věcí Sachlebensversicherung property life insurance

Pojištění zejména pro případ škod vzniklých přirozeným opotřebením. V takovém případě se hradí náklady na opravu. Může ale zahrnovat i úspornou složku, takže v případě nepoužitelnosti dané věci lze tyto naspořené finanční prostředky použít na pořízení nové obdobné věci.

životní pojištění zvířat Tierlebensversicherung pet life insurance

Pojištění se týká například hovězího dobytka, vepřů, ovcí, koz, drůbeže, koní, psů a koček. Pojistná ochrana se vztahuje na ztráty v důsledku úmrtí nebo nuceného zabití v důsledku nemoci, úrazu …, odcizení nebo smrti v důsledku požáru, blesku nebo exploze (SRN).

zkoumání zdravotního stavu Gesundheitsprüfung health state examination

Životní pojištění: zdravotní stav je zkoumán na základě odpovědí klienta na otázky obsažené ve zdravotním dotazníku nebo formou lékařské prohlídky. Při zhoršeném zdravotním stavu se může pojistitel rozhodnout neuzavřít pojistnou smlouvu nebo ji uzavřít pouze s přirážkou k pojistnému. Zdravotní stav se zkoumá též u soukromého zdravotního pojištění apod.

zkušební návrh Probeantrag trial proposal

Nezávazný návrh na pojištění, obvykle na formuláři pojistitele. Tento návrh neobsahuje podpis zájemce o pojištění. Je používán v případech, kdy předpokládaná rizika jsou enormní. Slouží zejména k ověření pojistitelnosti (SRN).

zlomkové pojištění Bruchteilversicherung fraction insurance

Zvláštní forma pojištění na plnou hodnotu. Odškodnění je omezeno na dohodnuté procento z pojistné částky. Používá se v majetkových podnikatelských pojištěních, kdy totální škoda nebo dílčí škoda v zásadě nemůže překročit dohodnutý podíl (zlomek). Obvyklá jsou ujednání o podílu ve výši 5 až 25 %.

znečištění životního prostředí Umweltverschmutzung environmental pollution

„Znečištěním životního prostředí či jeho složek se rozumí například kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny; za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk); kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo kvality jednotlivých složek životního prostředí,“ (viz pojistné podmínky Allianz pojišťovny, a.s.- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění věci a jiného majetku a pojištění odpovědnosti za škodu občanů VPPMO 1/11).

zničení věci Zerstörung von Sachen destruction of property

  1. Tento pojem bývá obvykle definován v pojistných podmínkách k pojištění majetku.
  2. Například ve všeobecných pojistných podmínkách k pojištění majetku občanů České pojišťovny a.s. je uvedena tato definice: „Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.“.

Copyright © 2023