zodpovědnost společnosti Unternehmensverantwortung (unternehmerische Verantwortung) corporate responsibility

Tento pojem, který je překladem anglických slov „corporate responsibility“, vyjadřuje, jak se společnost vyrovnává s požadavky na udržitelný rozvoj, environmentální management, dále s lidskými právy, jaké má vztahy s obcemi, zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, jak zabezpečuje prevenci pracovních úrazů apod.

zpráva pojistného matematika Aktuarsbericht actuarial report (actuary´s report)

Zpráva připravená pojistným matematikem na základě pojistně matematických ohodnocení, která popisuje finanční situaci pojišťovny nebo penzijního fondu.

zproštění od placení pojistného Prämienbefreiung exemption from payment of premium (waiver of premium)

  1. Pokud nastane určitá skutečnost, ujednaná v pojistné smlouvě, tak pojistník dále nemusí platit pojistné.
  2. Pojištění pro případ zproštění od placení pojistného je obvykle nabízeno jako doplňkové pojištění (připojištění) k základnímu životnímu pojištění. Dle pojistných podmínek ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR, lze toto pojištění sjednat toliko k základnímu životnímu pojištění. Pojištěným v tomto připojištění je vždy pojistník. Pojistnou událostí v připojištění je uznání plné invalidity pojistníka pojišťovnou.

zprostředkování zajištění reinsurance mediation Rückversicherungsvermittlung

Zprostředkováním zajištění se rozumí jednání jménem zajistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování zajištění, které spočívá v: 1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně srovnávání zajištění; 2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení zajištění; 3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení zajištění; 4. sjednání nebo změně zajištění; 5. pomoci při správě zajištění a při uplatňování práv ze zajištění.

zprostředkování Vermittlung mediation (intermediation)

§ 2445 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „(1) Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. (2) Je-li již při uzavření smlouvy, kterou se jedna strana zaváže obstarat druhé straně příležitost k uzavření smlouvy s třetí osobou, z okolností zřejmé, že za obstarání bude požadována odměna, má se za to, že byla uzavřena smlouva o zprostředkování.“. Zprostředkování je upraveno v § 2445 až § 2454 zákona č. 89/2012 Sb.

zprostředkování pojištění insurance mediation Versicherungsvermittlung

Zprostředkováním pojištění se rozumí jednání jménem pojistitele nebo zákazníka odlišné od poskytování pojištění, které spočívá v: 1. nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění; 2. předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění; 3. provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění; 4. sjednání nebo změně pojištění; 5. pomoci při správě pojištění a při uplatňování práv z pojištění.

zprostředkování pojištění Versicherungsvermittlung insurance mediation

Zprostředkováním pojištění se rozumí a) předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, b) provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, c) uzavírání pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo d) pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv (viz § 3 písm. a) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů).

zprostředkovatel doplňkového pojištění ancillary insurance intermediary Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit

Zprostředkovatelem doplňkového pojištění se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která není úvěrovou institucí ani investičním podnikem podle čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (1) a která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění jako doplňkovou činnost, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 1. Hlavní profesní činnost dotyčné fyzické nebo právnické osoby je jiná než distribuce pojištění. 2. Fyzická nebo právnická osoba pouze distribuuje určité pojistné produkty, které jsou doplňkem ke zboží nebo službě. 3. Dotčené pojistné produkty nepokrývají životní pojištění ani mimosmluvní odpovědnost za škodu, ledaže je toto krytí doplňkovou službou ke zboží či službě nabízeným zprostředkovatelem pojištění v rámci jeho hlavní profesní činnosti.

zprostředkovatel doplňkového pojištění ancillary insurance intermediary Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit

Zprostředkovatelem doplňkového pojištění se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která není úvěrovou institucí ani investičním podnikem podle čl. 4 odst. 1 bodů 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (1) a která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění jako doplňkovou činnost, jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 1. Hlavní profesní činnost dotyčné fyzické nebo právnické osoby je jiná než distribuce pojištění. 2. Fyzická nebo právnická osoba pouze distribuuje určité pojistné produkty, které jsou doplňkem ke zboží nebo službě. 3. Dotčené pojistné produkty nepokrývají životní pojištění ani mimosmluvní odpovědnost za škodu, ledaže je toto krytí doplňkovou službou ke zboží či službě nabízeným zprostředkovatelem pojištění v rámci jeho hlavní profesní činnosti.

zprostředkovatel pojištění insurance intermediary Versicherungsvermittler

1. Zprostředkovatelem pojištění se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, jež není pojišťovnou ani zajišťovnou, ani jejím zaměstnancem, ani není zprostředkovatelem doplňkového pojištění a která za odměnu zahajuje nebo vykonává distribuci pojištění. 2. Pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává pojištění nebo zajištění.

Copyright © 2023