finitní zajištění Finanzrückversicherung finite reinsurance

Finitním (finančním) zajištěním se rozumí „zajištění, v jehož rámci explicitní maximální možné ztráty vyjádřené jako převedené maximální ekonomické riziko, vyplývající z převodu značného pojistně-technického rizika i rizika načasování, přesáhnou pojistné po dobu trvání dané smlouvy o omezenou, avšak významnou částku, spolu s nejméně jedním z těchto dvou rysů: i) explicitní a podstatné zvážení časové hodnoty peněz, ii) smluvní ustanovení pro řízení rovnováhy ekonomických důsledků mezi smluvními stranami v určitém časovém úseku k dosažení převodu cílového rizika (viz článek 2 bod 1 písm. q) směrnice 2005/68/ES o zajištění).Finitní zajištění lze chápat jako jeden ze způsobů alternativního přenosu rizika (ART – Alternative Risk Transfer).

firemní identita Erscheinungsbild (Unternehmensidentität) corporate identity

Soubor grafických a jiných prvků – logo, firemní barvy apod. – zvýrazňujících příslušnost k danému podniku nebo firmě.

FLEXA FLEXA FLEXA

  1. Tento pojem pochází z anglosaského prostoru. Jde o zkratku pro pojistnou smlouvu požárního pojištění, která obsahuje tato pojistná nebezpečí [Angl. Fire, Lightning, Explosion, Aircraft = požár (oheň), blesk, výbuch (exploze) a pád letadla].
  2. Flexa je definována i v některých pojistných podmínkách tuzemských pojišťoven, například takto: „Flexou se rozumí souhrn pojistných nebezpečí požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla a v důsledku některého z těchto pojistných nebezpečí vzniklé hašení, stržení nebo vyklizení.“ [viz Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektroniky (ZPP E 2005/01), Generali pojišťovna a.s.].

franšíza (spoluúčast) Franchise (Konzession) franchise

  1. Daná osoba poskytne jiné osobě výlučné právo vyrábět nebo prodávat její výrobky v určité zemi, oblasti, městě apod., a to za dohodnutý poplatek.
  2. Franšíza je procento nebo dohodnutá částka z pojistného plnění, které pojišťovna nehradí. Cílem je omezit velmi malé nároky a uspořit náklady na šetření škodných událostí. Je třeba rozlišit franšízu odčetnou, která se od pojistného plnění odečítá vždy, a integrální, tj. částku, do jejíž výše pojistitel neplní (vyloučení marginálních škod), ale po jejím překročení se plní v celé výši.

frekvence (četnost) škod Schadenhäufigkeit loss frequency

Škodní frekvence vyjadřuje poměr počtu pojistných událostí v daném roce k počtu (účinných) pojištění v daném roce.

fronting Fronting fronting

Pojistitel sice uzavře pojistnou smlouvu, ale pak předává celé riziko zajistiteli za provizi (jedním z důvodů může být skutečnost, že tímto zajistitelem je pojistitel, který v dané zemi nemůže z různých důvodů uzavírat pojistné smlouvy; skutečností také je, že v řadě zemí je fronting zakázán).

funkce Funktion function

Solventnost II: „Funkcí“ v rámci řídicího a kontrolního systému se rozumí interní kapacita vykonávat praktické úkoly; řídicí a kontrolní systém zahrnuje funkci řízení rizik, funkci zajišťování shody s předpisy, funkci vnitřního auditu a pojistněmatematickou funkci (směrnice 2009/138/ES Solventnost II, Čl. 13 odst. 29).

funkce pojišťovnictví functions of insurance industry Funktionen der Versicherungswirtschaft

1. Za základní funkce pojišťovnictví lze považovat přebírání rizik, likvidaci pojistných událostí a prevenci rizik. 2. Specifika pojišťovnictví a jeho podnikatelského modelu formují nejen jeho základní funkce, ale také ovlivňují jeho působení a účinky v národním hospodářství. 3. Na základě poznatků z dlouhodobého rozvoje pojišťovnictví je možno tvrdit, že pojišťovnictví: a) přispívá k ekonomickému růstu a rozvoji; b) umožňuje realizaci dlouhodobých investic; c) poskytuje zabezpečení na stáří; d) zajišťuje finanční stabilizaci osob, jež byly postiženy nahodilou škodní událostí, včetně jednotlivců a zajištění rodinných příslušníků; e) řeší důsledky přírodních katastrof, f) realizuje prevenci škod; g) přispívá k zaměstnanosti.

garanční (záruční) pojištění Garantieversicherung guarantee insurance

Garanční pojištění - například strojů. Jsou pojištěny následné škody na strojích způsobené konstrukcí, použitým materiálem, chybami při montáži apod.

garanční fond Garantiefonds guarantee fund

Tento fond (systém) je vytvářen zejména pro případ úpadku pojistitele za účelem uspokojit závazky vůči pojištěným; v členských státech EU se vytváří povinně na základě příslušného právního aktu EU u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ale nejen pro případ úpadku některého z pojistitelů. V ostatních pojistných odvětvích se garanční systém vytváří podle rozhodnutí příslušného členského státu; v řadě členských států nebyl zřízen.

Copyright © 2023