výluka rizika Risikoausschluss exclusion of risk

V pojistných podmínkách je stanoveno, kdy pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění (například válečné události, zemětřesení apod.); jinými slovy jde o rizika nebo okolnosti jejich vzniku, na které se pojištění nevztahuje. Výluky přesně vymezují rozsah daného pojištění (například pojištění úrazu se nevztahuje na nemoci, pokud nevznikly v přímé souvislosti s úrazem).

výnosnost (rentabilita) aktiv Gesamtkapitalrendite return on total assets ratio

Ukazatel, který poměřuje čistý zisk (tj. po zdanění) a celková aktiva.

výnosnost (rentabilita) investic Kapitalrendite return on investment (ROI)

Ukazatel, který poměřuje celkový zisk a celkové investice.

výpočet technických rezerv Berechnung versicherungstechnischer Rückstellungen calculation of technical provisions

  1. Tvorba a použití technických rezerv je upraveno v § 59 - 69 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Solventnost II: výpočet technických rezerv je upraven zejména v čl. 77 směrnice 2009/138/ES Solventnost II. Podle odst. 1 se musí hodnota technických rezerv rovnat součtu nejlepšího odhadu a rizikové přirážky.
  3. Nejlepší odhad je v čl. 77 odst. 2 definován takto: „Nejlepší odhad odpovídá pravděpodobnostmi váženému průměru budoucích peněžních toků s ohledem na časovou hodnotu peněz (očekávanou současnou hodnotu budoucích peněžních toků), přičemž se použije příslušná časová struktura bezrizikových úrokových měr.“.
  4. Výše rizikové přirážky je v čl. 77 odst. 3 vymezena takto: „Výše rizikové přirážky musí být taková, aby se zajistilo, že hodnota technických rezerv bude odpovídat očekávané částce, kterou potřebují pojišťovny a zajišťovny na vyrovnání pojistných a zajistných závazků.“.
  5. V ostatních odstavcích čl. 77 a v čl. 78 jsou pak uvedeny další požadavky na výpočet technických rezerv.

výpověď pojištění Kündigung cancellation

  1. Výpověď je jedna z forem zániku pojištění. Je právně upravena v § 22 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Například v jeho odst. 1 se uvádí: "(1) Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.".
  2. § 2805 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět a) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; vypoví-li však pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k tomu.“. § 2806 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou a) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v § 2769, b) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo c) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.“. § 2807 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Vypoví-li pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k výpovědi.“.

výroční den počátku pojištění Jahrestag des Beginns der Versicherung anniversary date of policy inception

„Výročním dnem počátku pojištění se rozumí den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění,“ (viz Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění věci a jiného majetku a pojištění odpovědnosti za škodu občanů VPPMO 1/11, Allianz pojišťovna, a.s.).

vyrovnání rizika Risikoausgleich balancing of risks

Pojištění spočívá na principu vyrovnání rizika v rámci určité skupiny například osob. Tento princip souvisí s tzv. zákonem velkých čísel, který vyjadřuje, že nahodilost hraje při větším počtu pokusů stále menší roli. S tímto zákonem pracuje pojistná matematika.

vyrovnaný výsledek (hospodaření) Rentabilitätsschwelle break even point

Bod, kdy nastane vyrovnaný výsledek hospodaření, není tedy zisk ani ztráta; u pojišťoven hraje tento bod důležitou roli, protože po zahájení činnosti vzhledem k charakteru činnosti a specifice účetnictví může trvat i „úspěšné“ pojišťovně řadu let, než je docílen vyrovnaný výsledek.

vyrovnávací rezerva Schwankungsrückstellung equalization provision

Vyrovnávací rezerva se tvoří k vyrovnání technické ztráty nebo nadprůměrného škodného průběhu v daném účetním období, a to v odvětvích neživotních pojištění uvedených v části B bodech 14 (pojištění úvěru) a 15 (pojištění záruky/kauce) přílohy č. 1 k níže uvedenému zákonu vzniklých v účetním období (viz § 64 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).

vyšší moc höhere Macht Act of God

V právu může být vyšší moc chápána jako obhajoba v tom smyslu, že bylo nemožné splnit závazek, a to vzhledem k přirozeným příčinám (síla přírody) bez lidského zásahu, kterým nebylo možné zabránit žádnou formou myslitelného předvídání, úsilí a snažení (SRN). Lze se setkat i s touto definicí: „Vyšší moc je objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu.“ (dle lektora D. Kubáně).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout