výluka rizika Risikoausschluss exclusion of risk

V pojistných podmínkách je stanoveno, kdy pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění (například válečné události, zemětřesení apod.); jinými slovy jde o rizika nebo okolnosti jejich vzniku, na které se pojištění nevztahuje. Výluky přesně vymezují rozsah daného pojištění (například pojištění úrazu se nevztahuje na nemoci, pokud nevznikly v přímé souvislosti s úrazem).

výnosnost (rentabilita) aktiv Gesamtkapitalrendite return on total assets ratio

Ukazatel, který poměřuje čistý zisk (tj. po zdanění) a celková aktiva.

výnosnost (rentabilita) investic Kapitalrendite return on investment (ROI)

Ukazatel, který poměřuje celkový zisk a celkové investice.

výpočet technických rezerv Berechnung versicherungstechnischer Rückstellungen calculation of technical provisions

  1. Tvorba a použití technických rezerv je upraveno v § 59 - 69 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Solventnost II: výpočet technických rezerv je upraven zejména v čl. 77 směrnice 2009/138/ES Solventnost II. Podle odst. 1 se musí hodnota technických rezerv rovnat součtu nejlepšího odhadu a rizikové přirážky.
  3. Nejlepší odhad je v čl. 77 odst. 2 definován takto: „Nejlepší odhad odpovídá pravděpodobnostmi váženému průměru budoucích peněžních toků s ohledem na časovou hodnotu peněz (očekávanou současnou hodnotu budoucích peněžních toků), přičemž se použije příslušná časová struktura bezrizikových úrokových měr.“.
  4. Výše rizikové přirážky je v čl. 77 odst. 3 vymezena takto: „Výše rizikové přirážky musí být taková, aby se zajistilo, že hodnota technických rezerv bude odpovídat očekávané částce, kterou potřebují pojišťovny a zajišťovny na vyrovnání pojistných a zajistných závazků.“.
  5. V ostatních odstavcích čl. 77 a v čl. 78 jsou pak uvedeny další požadavky na výpočet technických rezerv.

výpověď pojištění Kündigung cancellation

  1. Výpověď je jedna z forem zániku pojištění. Je právně upravena v § 22 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Například v jeho odst. 1 se uvádí: "(1) Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.".
  2. § 2805 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět a) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; vypoví-li však pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k tomu.“. § 2806 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „Pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou a) do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel použil při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění hledisko zakázané v § 2769, b) do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o převodu pojistného kmene nebo jeho části nebo o přeměně pojistitele, nebo c) do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zveřejněno oznámení, že pojistiteli bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti.“. § 2807 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Vypoví-li pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k výpovědi.“.

výroční den počátku pojištění Jahrestag des Beginns der Versicherung anniversary date of policy inception

„Výročním dnem počátku pojištění se rozumí den, který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění,“ (viz Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění věci a jiného majetku a pojištění odpovědnosti za škodu občanů VPPMO 1/11, Allianz pojišťovna, a.s.).

vyrovnání rizika Risikoausgleich balancing of risks

Pojištění spočívá na principu vyrovnání rizika v rámci určité skupiny například osob. Tento princip souvisí s tzv. zákonem velkých čísel, který vyjadřuje, že nahodilost hraje při větším počtu pokusů stále menší roli. S tímto zákonem pracuje pojistná matematika.

vyrovnaný výsledek (hospodaření) Rentabilitätsschwelle break even point

Bod, kdy nastane vyrovnaný výsledek hospodaření, není tedy zisk ani ztráta; u pojišťoven hraje tento bod důležitou roli, protože po zahájení činnosti vzhledem k charakteru činnosti a specifice účetnictví může trvat i „úspěšné“ pojišťovně řadu let, než je docílen vyrovnaný výsledek.

vyrovnávací rezerva Schwankungsrückstellung equalization provision

Vyrovnávací rezerva se tvoří k vyrovnání technické ztráty nebo nadprůměrného škodného průběhu v daném účetním období, a to v odvětvích neživotních pojištění uvedených v části B bodech 14 (pojištění úvěru) a 15 (pojištění záruky/kauce) přílohy č. 1 k níže uvedenému zákonu vzniklých v účetním období (viz § 64 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).

vyšší moc höhere Macht Act of God

V právu může být vyšší moc chápána jako obhajoba v tom smyslu, že bylo nemožné splnit závazek, a to vzhledem k přirozeným příčinám (síla přírody) bez lidského zásahu, kterým nebylo možné zabránit žádnou formou myslitelného předvídání, úsilí a snažení (SRN). Lze se setkat i s touto definicí: „Vyšší moc je objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu.“ (dle lektora D. Kubáně).

Copyright © 2023