vývozní úvěrové pojištění Ausfuhrkreditversicherung export credit insurance

Typ soukromého úvěrového pojištění: nabízí pojistnou ochranu pro případ výpadku pohledávek z exportu zboží a služeb z důvodu insolvence zahraničního dlužníka či odběratele.

vzájemná pojišťovna Versicherung auf Gegenseitigkeit mutual insurance company

  1. Pojišťovna vlastněná pojistníky, kteří mohou dostávat část zisku ve formě dividend. Zbytek používá pojišťovna jako určitý polštář pro případ značných a neočekávaných škod (a na podporu obchodu). Ve výjimečných případech mohou pojistné smlouvy uzavírat i osoby, které nejsou členy vzájemné pojišťovny.
  2. Pojišťovací podnik, který je kolektivně vlastněný členy, kteří jsou současně jeho klienty (pojistníky) – viz AMICE, http://www.amice-eu.org/today.aspx.
  3. Hlavní principy činnosti: a) pojistníci členové určují ve značné míře přímo či nepřímo politiku společnosti. Vytváří se unikátní rovnováha mezi tendencí k maximalizaci zisku a poskytování vysoce kvalitních služeb, b) jelikož není třeba, aby členoné vkládali při založení do společnosti kapitál, tak nemají ani nárok na dividendy jako akcionáři. Zisk může být využit ve společnosti, c) management je vystaven menšímu tlaku „zvnějšku“, pokud jde o adekvátní kapitálové výnosy (dividendy) a může se proto soustředit více na dlouhodobé strategie a na potřeby klientů. viz AMICE, http://www.amice-eu.org/today.aspx.
  4. V čl. 7 směrnice 2009/138/ES Solventnost II je „vzájemná pojišťovna“ zmíněna takto: „Tato směrnice se nevztahuje na vzájemné pojišťovny vykonávající činnosti neživotního pojištění, které uzavřely s jinou vzájemnou pojišťovnou dohodu poskytující plné zajištění pojistným smlouvám jimi vydaným nebo podle níž určitá pojišťovna přebírá za postupující pojišťovnu závazky vyplývající z těchto smluv. V tom případě se na přebírající pojišťovnu vztahuje tato směrnice.“.

vzdutí vody (zpětná voda) Rückstau backwater

Zvýšení hladiny vody v řece (vodním toku) kvůli přerušenému toku nebo výrazně snížený průtok v důsledku sesuvu půdy; může jít též o ucpání řečiště ledovou zácpou apod.

vzorové podmínky Musterbedingungen specimen (policy) conditions

Vzorové pojistné podmínky obvykle vypracovávají asociace pojišťoven za účelem například podpory pojištění nových nebo komplikovaných rizik. Tyto podmínky musí být v souladu s právem hospodářské soutěže, tj. musí být zejména nezávazné. Jejich tvorbu umožnovalo do 31. 3. 2010 nařízení Komise (ES) č. 358/2003 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví, a to při dodržení podmínek v něm obsažených. Od 1. 4. 2010 je rozhodnutí o tvorbě pojistných podmínek na soutěžitelích v souladu s nařízením č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.

vzorový obchodní plán Mustergeschäftsplan specimen scheme of operations

Některé orgány dohledu v členských státech EU zpracovávaly a používaly vzorový obchodní plán pro životní pojištění. Žadatel jej po vyplnění přikládal k žádosti o povolení pojišťovací činnosti. Sloužil ke zjednodušení a urychlení povolovacího řízení.

zabezpečení na stáří Altersvorsorge old age provision

Soubor opatření k zabezpečení na stáří, který kromě tzv. tří pilířů - veřejné důchodové pojištění, zaměstnanecké penzijní pojištění a individuální životní pojištění včetně soukromého důchodového pojištění (či penzijního připojištění se státním příspěvkem) - zahrnuje například též investování do nemovitostí či investičních fondů se záměrem využít tento majetek ve stáří.

začátečnické riziko Anfängerrisiko beginner´s risk

Toto riziko se zohledňuje zejména v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a v havarijním pojištění. Začátečníci a mladí řidiči, statisticky prokázáno, způsobují více nehod, což vede pojistitele ke zvýšení pojistného u těchto kategorií pojištěných.

záchrana (zachráněné hodnoty) Bergung (Rettung) salvage

Záchranou se má na mysli zachránění před zničením při pojistné události. Někdy se jí také rozumí poškozený majetek, který pojistitel přebírá po výplatě pojistného plnění (získává vlastnické právo), a tak může snížit svoji ztrátu. Pokud pojistitel zlikvidoval pojistnou událost na moři (potopení lodi), má právo na příslušný potopený majetek.

zachraňovací náklady Rettungskosten salvage costs (rescue costs, clean-up costs)

  1. Zachraňovacími náklady se dle § 32 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, rozumí účelně vynaložené náklady, které pojistník a) vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, b) vynaložil na zmírnění následků již nastalé pojistné události, c) byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozeného majetku nebo jeho zbytků.
  2. § 2819 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zní: „(1) Vynaložil-li pojistník účelně náklady při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl.“. Je třeba věnovat pozornost i odst. 2 a 3 tohoto ustanovení a § 2908 občanského zákoníku.

zajištění Rückversicherung reinsurance

  1. Vertikální rozložení pojistného, resp. následné rozložení zajistného rizika (definice lektora PhDr. V. Přikryla).
  2. Zajištěním či zajišťovací činností se rozumí přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného (dále jen „zajistné“) z pojistných smluv uzavřených pojistitelem, které jsou předmětem této smlouvy (dále jen „zajišťovací smlouva“), plnění z těchto smluv a uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajistiteli, přičemž součástí zajišťovací činnosti je správa zajištění, nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny (viz. § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů).
  3. „Zajištěním“ se rozumí jedna z následujících činností: a) činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo pojišťovnou ze třetí země nebo jinou zajišťovnou nebo zajišťovnou ze třetí země, nebo b) v případě společenství zajistitelů známém jako Lloyd’s činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd’s, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známém jako Lloyd’s (směrnice 2009/138/ES Solventnost II, čl. 13 odst. 7).
  4. Způsob zmírňování rizika založený smlouvou mezi pojistitelem nebo zajistitelem a jiným pojistitelem nebo zajistitelem s cílem uhradit pojistné plnění - zcela nebo zčásti - z jedné nebo více pojistných smluv vydaných cedentem (ten, kdo postoupil riziko - za zajistné).

Copyright © 2023