Abfall odpad

odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit (§ 3 odst. 1 zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). Skupiny odpadů jsou vymezeny v příloze č. 1 k uvedenému zákonu. V zákoně je upraveno například pojištění skládek odpadů či pojištění přepravy odpadů

Abfindung vyrovnání, dohodnuté pojistné plnění, jednorázové odškodnění

1. způsob vyrovnání, kdy poskytnutým pojistným plněním se uspokojí nároky pojištěného (oprávněné osoby). Obvykle získává pojistitel potvrzení o zřeknutí se všech jiných nároků včetně budoucích

2. v sociálním pojištění je vyrovnání zpravidla dovoleno u vdoveckého/vdovského důchodu (SRN)

Abgekürzte Lebensversicherung zkrácené životní pojištění

v pojistné smlouvě se dohodne rok, jehož uplynutím pojištění zaniká. Obvykle je nastaven na dobu před předpokládanou smrtí. Tímto pojmem je označováno i pojištění se zkrácenou dobou placení pojistného

Abgestimmtes Verhalten jednání ve shodě

dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné … (viz § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů)

Ablauf uplynutí

1. obecně - zánik pojištění

2. například v životním pojištění pro případ dožití to značí vznik nároku na pojistné plnění

Ablehnung odmítnutí

1. odmínutí návrhu na uzavření pojistné smlouvy

2. odmítnutí pojistného plnění

Absatz odbyt

1. obecně - množství prodaného zboží nebo uzavřených smluv za určitou dobu

2. v pojišťovnictví obvykle počet uzavřených pojistných smluv za měsíc

Abschlagzahlung splátka, záloha

pojistitel vyplatí splátku (zálohu), pokud nebyl schopen zjistit celkovou výši škody anebo nemá k dispozici všechny potřebné údaje. V průmyslovém a podnikatelském pojištění se může zpravidla jednat o področní platby pojistného, které jsou později započteny na celkové pojistné (SRN). V ČR tomuto výkladu odpovídá pojem záloha na pojistné plnění

Abschlussagent sjednatel

sjednatel jje pojišťovací zprostředkovatel, který je zmocněn pojišťovnou uzavírat pojistné smlouvy; jedná jménem a na účet pojišťovny

Abschlusskosten uzavírací náklady

náklady (jednorázové) pojišťovny na uzavření pojistných smluv; patří mezi ně provize, ale i náklady na školení obchodní služby, různá jednání či náklady na reklamu

Copyright © 2023