Bindefrist závazná lhůta

doba, po kterou je návrh předložený navrhovatelem pro něho závazný. V majetkovém pojištění činí tato doba obvykle 2 týdny (SRN). Závazná lhůta plyne též z § 6 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů

Biometrische Risiken biometrická rizika

1. biometrická rizika jsou rizika, která se týkají lidí a jejich biologického vývoje, jako například invalidita, dlouhověkost, péče o pozůstalé apod.(SRN)

2. riziko zahrnující všechna rizika související s životními podmínkami člověka, jako například smrt, invaliditu, dlouhověkost, narození, věk, počet dětí, stav (svobodný, ženatý) apod.

Blindenversicherung pojištění pro případ oslepnutí

zvláštní forma pojištění osob pro případ oslepnutí nebo značného snížení schopnosti vidět, a to v důsledku nemoci, úrazu či stáří

Blitzschlag úder blesku

úder blesku je jedno z pojistných nebezpečí v neživotním pojištění (v SRN v rámci požárního pojištění). Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod (působení) blesku na věci - může dojít ke vznícení (požáru), ale i k jiným škodám (změna barvy, tvaru věci , pokles tlaku v zařízení, zničení elektroniky apod.)

Blockpolice bloková pojistka, kupón

zvláštní forma pojistky používaná při plošném standardizovaném obchodu. Pojišťovací zprostředkovatel obdrží od pojistitele předem podepsané pojistky v blocích po pěti nebo deseti kusech. Po zaplacení pojistného získává pojistník okamžitě pojistnou ochranu. Pojišťovací zprostředkovatel má pochopitelně pověření k uzavírání pojistných smluv. Kromě výhod - například okamžitá pojistná ochrana - lze hovořit i o nevýhodách pro pojistitele, mj. o nedostatečném zkoumání rizika či o minimálních informacích o pojistníkovi (předmětu pojištění) - (SRN)

Bonifikation bonifikace

1. motivace pro obchodní službu. Bonifikace se vyplácí nad rámec provizí v případě, že jsou docíleny mimořádně úspěšné výsledky v obchodě

2. v životním pojištění jde o plnění ve zvláštním dohodnutém případě. Může se jednat o bonifikaci v případě dožití či výplatu finálního zisku (přebytku) tehdy, jestliže v průběhu doby pojištění není využito připojištění pro případ pracovní neschopnosti (SRN)

Bonität bonita

1. bonita znamená schopnost dlužníka uhradit svoje platební závazky

2. bonita zajišťovny znamená její schopnost uhradit všechny finanční závazky ze zajištění, což má nesmírný význam pro pojišťovny, které s ní mají uzavřeny zajišťovací smlouvy (SRN)

Bonitätsrisiko riziko (ztráty) bonity

riziko, že se v průběhu doby může změnit (snížit) ohodnocení bonity dlužníka nebo dokonce se může dlužník dostat do stavu platební neschopnosti

Brandklasse třída požáru

roztřídění hořlavých látek do tříd podle podobného chování při požáru, aby k nim mohly být přiřazeny vhodné hasicí prostředky. Například do třídy A je zařazeno dřevo, papír, textilie, guma a hasicím prostředkem je voda nebo ABC hasicí prášek (SRN)

Brandstiftung žhářství

úmyslné nebo nedbalostní poškození určitých objektů ohněm

Copyright © 2023