Diversifikation diverzifikace

1. obecně: zavedení nových pojistných produktů a/nebo vstup na nové pojistné trhy (rozumí se ve srovnání se současnou nabídkou)

2. horizontální diverzifikací se rozumí rozšíření odbytu produktů na stejném ekonomickém stupni - například bankovní a pojistné produkty

3. vertikální diverzifikací se rozumí, že k dosavadní nabídce se připojí produkty z tzv. předstupně nebo produkty, jež na ně navazují - například zajištění, které navazuje na pojištění

4. diverzifikace může rovněž znamenat, že se nabízejí nové produkty, jež nemají žádnou vazbu na stávající nabídku

5. diverzifikace se může týkat i obchodu pojišťovny; k dosavadním odbytovým kanálům se doplní například pojišťovací makléři, banky apod.(SRN)

Doppelversicherung vícenásobné pojištění, dvojné pojištění

vícenásobné pojištění vzniká, jestliže je stejný pojistný zájem pojištěn pro případ téhož pojistného nebezpečí u více pojistitelů. Ve škodovém pojištění tento pojem vyjadřuje, že například sečtené pojistné částky převyšují pojistnou hodnotu pojištěného majetku (SRN). Viz také § 29 písm. c) a 31 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů

Drei - Säulen - Konzept třípilířový koncept

tento pojem se používá pro specifikaci důchodového systému. Za první pilíř se označuje státní (veřejný) důchodový systém (PAY-AS-YOU-GO). Druhým pilířem je obvykle zaměstnanecké penzijní pojištění a do třetího pilíře je řazeno individuální dobrovolné životní pojištění, penzijní připojištění apod.

Drittstaaten třetí státy

tento pojem se používá v právních aktech EU z regulatorních důvodů. Tyto právní akty rozlišují pojišťovny se sídlem v členských státech EU a mimo EU (tedy ve třetích státech). Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, vymezuje například pojem tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu a pojišťovna z třetího státu (více v § 3 odst. 1 písm. b) až písm. d) zákona č. 277/2009 Sb.)

Durchschnittsalter průměrný věk

1. obecně: ukazatel, který vyjadřuje průměrný věk určité skupiny osob

2. v pojišťovnictví se používá a rozlišuje aritmetický průměrný věk, vážený průměrný věk a pojistně-technický průměrný věk (SRN)

Durchversicherung propojištění

pojem z úvěrového pojištění: jsou připojištěny také pohledávky zahraničních dceřiných společností daného pojistníka

Dynamische Sachversicherung dynamické majetkové pojištění (pojištění s dynamikou)

pojistná částka a pojistné se pravidelně přizpůsobuje inflaci nebo růstu mezd nebo růstu cen stavebních prací apod. dle pojistného produktu nebo výběru (SRN); faktem je, že "přizpůsobování" je možné také u jiných pojistných produktů

Dynamisierung dynamizace

pravidelná a plánovaná úprava vyměřovacích základů nebo pojistných plnění s ohledem na měnící se podmínky. Obvykle bývá v pojistných podmínkách dohodnuta dynamizace pojistných částek a odpovídajícího pojistného, a to zpravidla bez kontroly rizika. Často jsou pojistné částky zvyšovány o inflaci, ale mohou být použity také jiné ukazatele

Ehelosigkeitsversicherung pojištění pro případ neuzavření manželství (bez manželství)

dřívější forma životního pojištění (kapitálového životního pojištění nebo soukromého důchodového pojištění) pro zabezpečení existence svobodných žen od určitého věku (35 až 40 let) - SRN

Eigengefahr riziko vlastní něčemu

riziko, které vyplývá z pojištěného objektu nebo místa pojištění. Může jít o činnost, jež je v objektu provozována nebo druh stavby, což je důležité například pro požární pojištění. Vlastní riziko je vždy nezbytné brát v úvahu při celkovém oceňování rizik

Copyright © 2023