Begünstigungsverbot zákaz zvýhodňování

Zákaz zvýhodňování je v SRN dán právními předpisy a znamená, že pojistitel nesmí u stejných nebo podobných pojistných smluv zvýhodnit bez oprávněného důvodu nějakého pojistníka, a to z hlediska rozsahu pojištění nebo výše pojistného.

Behältnis pevně uzavřený prostor, schránka, obal, zásobník

Tento pojem se vyskytuje v pojištění pro případ krádeže vloupáním či pojištění pro případ loupeže. Jde o prostor, do něhož lze vložit věci a pevně je uzavřít. V zásadě není tento prostor vhodný či určen pro vstup osob. Výjimkou v rámci zmíněných pojištění jsou trezory, jež jsou pokládány za " Behältnis", tedy schránku. Pramen: Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 90.

Beispielrechnung příklad výpočtu, modelová kalkulace

V Německu se tento pojem vyskytuje zvláště v životním pojištění. Podíl na přebytku v tomto pojištění obvykle v případě pojistné události znamená navýšení pojistného plnění. Ale před uzavřením pojistné smlouvy nelze přesně určit výši přebytku nebo jej garantovat. Proto pojistitelé předkládají zájemci o pojištění příklady výpočtu/modelové kalkulace. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 93.

Beitrag pojistné, příspěvek

1. Obecně - pravidelná platba z titulu členství například v nějakém spolku.

2. V pojišťovnictví - v přísném slova smyslu se platí příspěvek jen z titulu účasti ve vzájemné pojišťovně (rozdíl oproti pojistnému, které platí pojistník pojistiteli; podle německého zákona o pojistné smlouvě je však i tento příspěvek zahrnován pod pojem pojistné).

3. V pojišťovnictví SRN se přestává rozlišovat mezi pojistným a příspěvkem, který se víceméně chápe jako pojistné; případně se někdy pod pojmem příspěvek rozumí pojistné plus pojišťovací daň plus příplatek za področní placení.

Beitragsbemessungsgrenze příspěvkový limit, limit pro vyměřování příspěvků

Jde o pojem z oblasti sociálního zabezpečení. Příspěvkovým limitem se v Německu rozumí nejvyšší částka příjmu brutto, do jejíž výše se požadují příspěvky. Ta část příjmu, která překračuje tento limit, je od placení příspěvků osvobozena. Limit se uplatňuje ve veřejném (zákonném) zdravotním pojištění, veřejném pojištění dlouhodobé péče, ve veřejném důchodovém pojištění a veřejném pojištění pro případ nezaměstnanosti. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 95.

Beitragsbemessungsgrundlage vyměřovací základ pro určení příspěvků, (odvodů, nebo pojistného)

Jde o pojem z oblasti sociálního zabezpečení. Vyměřovacím základem zaměstnance je obvykle úhrn příjmů ze závislé činnosti. Příspěvek (pojistné, nebo odvod) se stanovuje určeným procentem z hrubé měsíční mzdy.

Beitragsfreie Versicherung pojištění osvobozené od placení pojistného

Jedná se o životní pojištění, u kterého již není třeba dále hradit pojistné. To nastane například tehdy, je-li celkové pojistné uhrazeno jednorázově. Může jít dále o případ, kdy je redukována pojistná částka podle výše zaplaceného pojistného a další pojistné se nemusí platit. V Německu se pod tento pojem řadí rovněž tzv. zkrácené životní pojištění, kdy se pojistné hradí jen po dohodnutou dobu a po jejím dosažení se již neplatí. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 96.

Beitragskalkulation kalkulace pojistného

Kalkulace pojistného na bázi pojistně-matematických metod. Její důležitou součástí je kalkulace rizikové části pojistného, která musí vyrovnat očekávané škody.

Beitragszahlung placení pojistného, placení příspěvků

Například v pojistné smlouvě se pojistník zavazuje platit pojistné.

Beitragszuschlag přirážka k pojistnému

1. Přirážka kvůli nepříznivému objektivnímu riziku, například v požárním pojištění se zohleďňuje nevhodný způsob stavby nebo hořlavé látky nacházející se v budově; v pojištění osob pak horší zdravotní stav zjištěný na základě lékařské prohlídky.

2. Přirážka kvůli nepříznivému subjektivnímu riziku, například v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

3. Přirážka z důvodu rozšíření pojistné ochrany.

4. Přirážka s ohledem na zvýšené správní náklady pojistitele.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout