Versicherungsgeschichte dějiny pojištění (pojišťování), dějiny pojišťovnictví

historický vývoj pojištění a pojišťovnictví

Versicherungskarte pojistná karta

pojistná karta je dokladem (důkazem) o existenci pojištění. Například v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vydává tzv. zelená karta, kterou pojistník (řidič) dokladá sjednání tohoto pojištění v zahraničí (ve vybraných zemích). V soukromém zdravotním pojištění ji pojištěný předkládá například u lékaře. Svoji roli hraje též ve veřejném (zákonném) pojištění (SRN)

Versicherungsleistung pojistné plnění

v případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění

Versicherungsmakler pojišťovací makléř

pojišťovací makléř je pojišťovacím zprostředkovatelem a je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění nebo zajištění (§ 8 odst. 1 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů). To je jeho základní odlišení od ostatních pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří v zásadě vykonávají svoji činnost na základě smlouvy s pojišťovnou (v ČR vyjma podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, který má smlouvu uzavřenu s "nadřízeným" pojišťovacím zprostředkovatelem)

Versicherungsmarkt pojistný trh

trh, na kterém se nabízí a poptává pojištění (pojistné produkty)

Versicherungsmathematik pojistná matematika

nejstarší dílčí disciplína pojistné vědy. Zahrnuje zejména výpočet pravděpodobnosti, matematickou statistiku a finanční matematiku a dodává pojistně matematickou základnu pro pojištění (SRN)

Versicherungsombudsmann pojišťovací ombudsman

nejde o fyzickou osobu, ale instituci pro vyřizování stížností klientů. V SRN ji vytvořily členské pojišťovny Celostátního svazu německého pojišťovnictví (GDV - Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft). Zahájila činnost v říjnu 2001

Versicherungsort místo pojištění

majetkové pojištění: prostor, na který se vztahuje pojistná ochrana (pojištění budov, pojištění domácnosti). Například u pojištění domácnosti je místem pojištění v pojistné smlouvě uvedený byt. Ale k bytu patří balkon a může k němu náležet i jednotlivá garáž, která se nachází na stejném pozemku jako byt.. Pojištěna jsou obvykle i jízdní kola, která se nacházejí ve společných prostorách v příslušném domě apod. (SRN)

Versicherungsperiode pojistné období

pojistným obdobím se rozumí časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (§ 3 písm. s) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)

Versicherungspflicht pojišťovací povinnost, povinnost se pojistit

povinnost se pojistit, tj. uzavřít pojistnou smlouvu, je obvykle uložena příslušné osobě právním předpisem (povinné pojištění). Týká se to například pojištění odpovědnosti pro vybrané profese (viz výše Pflichthaftpflichtversicherung)

Copyright © 2023