Risikoausschluss výluka rizika, vyloučení rizika

V pojistných podmínkách je stanoveno, kdy pojistiteli nevzniká povinnost poskytnout pojistné plnění (například válečné události, zemětřesení apod.); jinými slovy jde o rizika nebo okolnosti jejich vzniku, na které se pojištění nevztahuje. Výluky přesně vymezují rozsah daného pojištění (například pojištění úrazu se nevztahuje na nemoci, pokud nevznikly v přímé souvislosti s úrazem).

Risikobegrenzung omezení (ohraničení) rizika

Omezení rizika se realizuje například stanovením podmínek, které musí být splněny, aby vznikl nárok na pojistné plnění.

Risikobeitrag rizikové pojistné

1. Část pojistného určená na úhradu pojistných plnění.

2. (brutto) Pojistné snížené o administrativní náklady a zisk.

3. Rizikové pojistné se v sazbách označuje též jako netto pojistné (čisté pojistné).

Risikodeckung pojištění rizik

Předmět činnosti pojišťovny: pojišťovací činností je přebírání rizik na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich (§ 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví).

Risikofrüherkennungssystem systém včasného rozpoznání rizika

Systém včasného rozpoznání rizika je součástí řídicího a kontrolního systému pojišťovny. Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v § 7 vymezuje řízení rizik s tím, že zahrnuje rovněž účinné postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik.

Risikogruppe riziková skupina

Rozčlenění rizik podle míry pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Obvykle platí, že čím vyšší riziko, tím vyšší pojistné. Rizikové skupiny jsou časté například v soukromém úrazovém pojištění (kritériem může být druh vykonávané činnosti), ale i v požárním pojištění (členění budov dle druhu použitého stavebního materiálu) atd.

Risikokapital rizikový kapitál

1. Obecně se tímto kapitálem rozumí každá forma vlastního kapitálu, která poskytovateli kapitálu právně nezaručuje žádný pevně stanovený nárok na zpětnou úhradu a úroky. Také investice do akcií je tudíž rizikovým kapitálem. 2. Rizikovým kapitálem (Wagniskapital/Venture Capital) se rozumí i kapitál, který je poskytnut např. vynálezci nebo tzv. startupu pro realizaci jejich inovací, přičemž jeho vložení je riskantní, protože úspěch takové činnosti není předem zaručen. 3. V životním pojištění se jako kapitál vystavený riziku označuje rozdíl mezi pojistnou částkou a krycím kapitálem dané pojistné smlouvy. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 678

Risikokonzentrationen koncentrace rizik

S pojmem koncentrace rizik se lze setkat v rámci právní úpravy Solventnosti II a finančních konglomerátů. V Čl. 13 odst. 35 směrnice 2009/138/ES Solventnost II je definováno riziko koncentrace takto: "rizikem koncentrace se rozumí všechna vystavení rizikům s možnou ztrátou, která je dostatečně velká, aby ohrozila solventnost nebo finanční situaci pojišťoven a zajišťoven.". V Čl. 244 je pak upraven dohled nad koncentrací rizik.

Risikokultur kultura zvládání rizik

V každé pojišťovně by měla být zavedena a uplatňována kultura zvládání rizik, neboť práce s riziky má pro ni klíčový význam. Jde o takový systém, který umožňuje na všech úrovních identifikovat a oznamovat nedostatky v oblasti včasného rozpoznávání rizik. Každé takové oznámení se musí co nejrychleji posoudit a skutečné nedostatky se musí neprodleně odstranit.

Risikolebensversicherung rizikové životní pojištění

Životní pojištění pro případ smrti; pojistná událost nastává smrtí pojištěné osoby.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout