Wassersportversicherung pojištění vodních sportů

souhrnný pojem pro pojištění, která se týkají vodních sportů. Může tam náležet havarijní pojištění motorových člunů, pojištění odpovědnosti vlastníků motorových člunů za škodu způsobenou provozem člunu nebo úrazové pojištění pro osazenstvo motorového člunu apod. (SRN)

Wechselkursversicherung pojištění pro případ změny kursu

v SRN jde v tomto případě o státní pojištění vývozu, kdy jsou pojištěna rizika související se změnou kursů vybraných zahraničních měn

Wegfall des versicherten Interesses odpadnutí pojistného zájmu, zánik pojistného zájmu

odpadne-li pojistný zájem po počátku pojištění, tak tím zaniká pojištění. Zákon o pojistné smlouvě pak upravuje, kdy přesně pojištění zaniká, jak je to s nárokem na pojistné apod. (SRN)

Weintraubenversicherung pojištění vinných hroznů

zvláštní typ pojištění pro případ krupobití: škody způsobené krupobitím jsou zpravidla vyloučeny, nicméně existuje možnost připojištění nebo krytí v rámci vysloveně speciálních pojištění (SRN)

Werbung reklama

pozitivní ovlivňování poptávky po konkrétním zboží nebo službě pomocí specifických komunikačních nástrojů, jako jsou například inzeráty v tisku, televizní nebo rozhlasové spoty atd.

Werkverkehrsversicherung pojištění vlastního provozu

vlastním provozem se v SRN dle příslušného zákona rozumí přeprava nákladů vlastními vozidly pro vlastní potřeby uvnitř podniku i mimo něj. Příslušné pojištění je standardizované a zjednodušené

Wertpapiere cenné papíry

cenné papíry představují nástroj sloužící k přesunu peněz na finančním trhu. Cenné papíry upravují vztah mezi emitenty cenných papírů a investory. Emitent cenné papíry emituje (prodává) za účelem získání finančních prostředků, investor cenné papíry nakupuje za účelem budoucího zisku (http://ok-investice.cz/cenne-papiry/)

Wertsachen cennosti, cenné věci

pojištění domácnosti: mezi cennosti patří například hotovost včetně prostředků na platebních kartách, vkladní knížky a cenné papíry, šperky, drahé kovy, sbírky apod. (SRN)

Wertverlustrisiko riziko ztráty hodnoty

riziko, že příslušná investice ztratí hodnotu v důsledku vývoje na kapitálových trzích

Wettbewerb hospodářská soutěž

hospodářskou soutěž lze definovat jako soubor právních nástrojů, které zabraňují jejímu vyloučení, omezení nebo jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů nebo spojením soutěžitelů (podle § 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů)

Copyright © 2023