Solidaritätsprinzip princip solidarity

Základní princip v sociálním pojištění. Při stanovení pojistného se nebere v úvahu konkrétní pojistné riziko. Pojistné se stanovuje paušálně, tj. například procentem z příjmů (resp. z příslušného vyměřovacího základu).

Soll-Solvabilität solventnost "Má dáti"

Pojem z účetnictví, kterým se rozumí výše vlastního kapitálu, kterou musí pojišťovna udržovat (SRN).

Solvabilität solventnost

1. Obecně: vlastní kapitálová vybavenost pojišťovny samé nebo na skupinové úrovni.

2. K zabezpečení schopnosti uhradit závazky vyplývající z uzavřených pojistných a zajišťovacích smluv udržuje tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna po celou dobu své činnosti disponibilní míru solventnosti nejméně ve výši požadované míry solventnosti, a to s ohledem na celý rozsah své činnosti. Disponibilní mírou solventnosti se rozumí upravená výše vlastních zdrojů pojišťovny nebo zajišťovny. Požadovanou mírou solventnosti se rozumí minimální hodnota disponibilní míry solventnosti (§ 76 odst. 1 a 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví). Tato pravidla platila do zavedení režimu Solventnost II.

Solvabilität solventnost

Klíčovým prvkem v projektu Solventnost II (S II) je směrnice 2009/138/ES Solventnost II. Naprosto zjednodušeně lze konstatovat, že podstatou S II je důkladné ocenění rizik, jimž pojišťovna čelí nebo může čelit v budoucnu, a na základě toho odpovídající kalkulace kapitálových požadavků. Projekt S II netvoří pouze výše uvedená směrnice (a její novely). Je členěn do několika úrovní: a) úroveň 1 – směrnice 2009/138/ES (a její novely); b) úroveň 2 – akty v přenesené pravomoci, implementační opatření; c) úroveň 2,5 – technické normy EIOPA; d) úroveň 3 – obecné pokyny a doporučení EIOPA; e) úroveň 4 – kontrola plnění a vynucování implementace legislativy Evropskou komisí. Podrobnou charakteristiku režimu S II lze nalézt např. v: MESRŠMÍD, J. Regulace pojišťovnictví v EU. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2015, např. s. 56–72.

Solvabilitätskapitalanforderung solventnostní kapitálový požadavek

Pojem „solventnostní kapitálový požadavek“ je zmíněn v čl. 100 směrnice 2009/138/ES Solventnost II. V odst. 1 je upraveno, že „členské státy požadují, aby pojišťovny a zajišťovny měly v držení použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku“. Výpočet solventnostního kapitálového požadavku je stanoven v čl. 101. Je zdůrazněno, že solventnostní kapitálový požadavek odpovídá hodnotě v riziku primárního kapitálu pojišťovny nebo zajišťovny na hladině spolehlivosti 99,5 % v časovém horizontu jednoho roku.

Solvabilitätsspanne míra solventnosti

Pojem z účetnictví, kterým se rozumí kolik vlastního kapitálu musí pojišťovna ke sledovanému datu mít (SRN).

Solvenz solvence, schopnost platit

Schopnost dostát svým závazkům.

Sonderbedingungen zvláštní podmínky

Synonymum pro zvláštní pojistné podmínky, které jsou součástí pojistné smlouvy. Pojem pojistné podmínky zahrnuje všeobecné pojistné podmínky, doplňkové a zvláštní pojistné podmínky. Zvláštní pojistné podmínky upravují specifika daného pojištění a reagují obvykle na vývoj škodního průběhu.

Sozialversicherung sociální pojištění

V SRN se do sociálního pojištění zahrnuje zákonné zdravotní pojištění, zákonné úrazové pojištění, zákonné důchodové pojištění, zákonné pojištění pro případ nezaměstnanosti, sociální pojištění (dlouhodobé) péče a pojištění na stáří zemědělců. Místo slova "zákonné" pojištění lze použít také slovo "veřejné" (nejde o pojištění soukromá).

Sparanteil úsporný podíl, úsporná složka

Část pojistného, jež slouží u kapitálového životního pojištění k tvorbě rezervy (SRN).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout