Sportunfallversicherung sportovní úrazové pojištění

Skupinové pojištění sjednávané například sportovními oddíly a pořadateli sportovních akcí pro aktivní účastníky, oficiální spolupracovníky, rozhodčí apod. pro případ úrazů při amatérském a organizovaném sportu. Rozsah pojištění odpovídá rozsahu běžného soukromého individuálního úrazového pojištění (SRN).

Sprinkleranlage sprinklerové zařízení

Jde o automatické hasicí zařízení. Je navrženo pro detekci požáru a pro jeho uhašení vodou v počátečních fázích, nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo být dokončeno jinými prostředky (viz ČAP CEA 4001 - Sprinklerová hasicí zařízení - projektování a montáž, www.cap.cz).

Sprinklerleckageversicherung pojištění pro případ úniku vody ze spriklerového zařízení

Pojištění pro případ škod způsobených únikem vody ze sprinklerového zařízení v důsledku například mechanického poškození nebo mrazu nebo tepla vyvolaného osvětlením apod. (SRN).

Stand der Technik technická úroveň, úroveň poznání

Stav vědy, techniky a lidského poznání v určitém časovém okamžiku.

Standardformel standardní vzorec

V Čl. 100 směrnice 2009/138/ES je stanoveno, že solventnostní kapitálový požadavek se vypočítá podle standardního vzorce nebo prostřednictvím interního modelu. V Čl. 103 téže směrnice je pak uvedena struktura standardního vzorce, která sestává ze základního solventnostního kapitálového požadavku, kapitálového požadavku k operačnímu riziku a úpravy o schopnost technických rezerv a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty.

Stationäre Behandlung stacionární ošetření, stacionární léčba

Například soukromé zdravotní nebo úrazové pojištění; stacionární léčbou se rozumí celodenní pobyt pacienta ve zdravotnickém zařízení.

Statistisches Amt der Europäischen Union (Eurostat) Statistický úřad Evropské unie (Eurostat)

Eurostat neboli Statistický úřad Evropské unie je odpovědný za zveřejňování vysoce kvalitních celoevropských statistik a ukazatelů, které umožňují provádět srovnání mezi jednotlivými zeměmi a regiony. V nařízení 223/2009/ES o evropské statistice se v Čl. 4 uvádí, že Evropský statistický systém (ESS) je partnerství tvořené statistickým úřadem Společenství, kterým je Komise (Eurostat), a národními statistickými úřady (NSÚ) a jinými vnitrostátními orgány, jež v jednotlivých členských státech odpovídají za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

Sterbegeldversicherung pojištění pohřebného

Pojištění pro případ vzniku nákladů spojených se zajištěním pohřbu pojištěného; tato pojistná ochrana může být i součástí některého pojistného produktu životního pojištění (SRN).

Sterbekasse pohřební pokladna

Pohřební pokladna je životní pojišťovna, která smí pojišťovat v tuzemsku (SRN) pouze riziko úmrtí. Výše pojistného plnění nesmí překročit průměrnou výši nákladů na pohřeb. Takové pokladny či spolky působily na území Čech a Moravy např. v období Rakousko-Uherska. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 769

Sterbetafel úmrtnostní tabulky

Úmrtnostní tabulky jsou specifickou metodou užívanou k charakteristice řádu vymírání určité populace. Hlavním výstupem úmrtnostní tabulky je střední délka života (naděje dožití), definovaná jako průměrný počet let, která zbývájí osobě ve věku x ještě prožít. Nejčastěji se tento ukazatel uvádí ve věku 0 let a je označován jako střední délka života při narození (www.demografie.info).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout