Pojištění podnikatelů

Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům (živelním nebezpečím a katastrofám, krádeži, odcizení, vandalismu apod.), ale i proti majetkovým škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

Pojištění majetku

Základním majetkovým pojištěním podnikatelů lze pojistit jak movitý, tak i nemovitý majetek proti živelním rizikům, krádeži a vloupání. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik apod.

Pojištění přerušení provozu

Pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), příp. i ušlý zisk.

Zemědělské pojištění

Zemědělským pojištěním lze pojistit pěstované plodiny na poškození nebo zničení rizikem:

 • krupobití,
 • požáru,
 • vichřice,
 • záplavy nebo povodně,
 • sesuvu půdy,
 • mrazu (u vybraných plodin);

a dále také chovaná hospodářská zvířata na riziko:

 • nákazy (např. slintavky a kulhavky, moru prasat, BSE),
 • jiných hromadných onemocnění infekčního nebo parazitárního původu,
 • neohlášeného přerušení dodávky elektrického proudu,
 • zasažení zvířete elektrickým proudem,
 • přehřátí organismu zvířete při extrémně vysokých atmosférických teplotách,
 • akutní otravy exogenními jedovatými látkami,
 • živelní události (např. požáru, povodně nebo záplavy).

Ostatní rizika

V nabídce pojistitelů existuje řada dalších specializovaných pojistných programů a produktů, jako pojištění přeprav zásilek, pojištění finančních ztrát, pojištění smluvní záruky apod. V poslední době lze spatřovat narůstající trend i v oblasti pojištění kybernetických rizik.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2023