POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

Pojištění právní ochrany je určeno pro fyzické a právnické osoby. Jeho účelem je náhrada (ve sjednaném rozsahu) finančních nákladů spojených s uplatněním práva pojištěného a poskytování služeb s tímto spojených právních zájmů pojištěného. Rozsah pojištění je definován při jeho sjednání a lze pojistit více pojistných nebezpečí v jedné pojistné smlouvě. Pojištění právní ochrany tak pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochrany práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

Při sjednání pojištění je stanoven rozsah služeb, ve kterých bude pojišťovna zastupovat svého pojištěného (např. v případě pojištění právní ochrany řidiče vozidla bude pojišťovna pomáhat pojištěnému s odstraněním následků dopravní nehody, tj. zastupováním v přestupkovém řízení, uplatněním nároku na náhradu škody apod.), nebo v jakých případech bude pojišťovna hradit náklady spojené s právním zastupováním pojištěného.

Druhy pojistných produktů právní ochrany

Pojištění právní ochrany řidiče

Vztahuje se pouze na škody jemu vzniklé. Toto pojištění je určeno zejména pro řidiče z povolání.

Právní ochrana vlastníků vozidel

Toto pojištění ochraňuje vlastníka, držitele a řidiče vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a současně i spolucestující osoby v pojištěném vozidle za předpokladu, že osoby jsou oprávněny toto vozidlo používat.

Právní ochrana rodiny

Pojištění zabezpečuje rodinu při nevýdělečné činnosti jednotlivých členů rodiny. Jedná se zejména o události, které pojištěným osobám nastanou jako chodcům, cyklistům, rekreantům, cestujícím v hromadné dopravě apod. Právní ochrana je taktéž poskytována v případě právních problémů rodiny souvisejících s jejich movitým majetkem, s výjimkou problémů týkajících se motorových vozidel.

Právní ochrana pro vlastníka nemovitosti

Produkt je určen vlastníkům a nájemcům nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu (byt, bytová jednotka, chata, rodinný domek, garáž apod.). V případě právních problémů souvisejících s pojištěnou nemovitostí je díky tomuto pojištění poskytována právní ochrana a pomoc spojená s hájením zájmů klienta.

Právní ochrana podnikatelů

Je vhodná především pro menší podnikatelské subjekty, kterým je poskytována právní ochrana při událostech souvisejících s podnikatelskou činností pojistníka. Předmět podnikání musí být vždy specifikován v pojistné smlouvě.

Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů

Tento pojistný produkt poskytuje právní ochranu při událostech, které pojištěnému vzniknou výhradně jako zaměstnanci při plnění povinností z pracovněprávních vztahů. Pojištění je určeno pro případné řešení sporů vzniklých např. při komplikacích s odškodněním pracovního úrazu, nařčení z nedbalosti nebo sporu ohledně dodržování zákoníku práce.

Úraz

Tento pojistný produkt poskytuje právní ochranu pro případy problémů týkajících se odškodnění úrazu z odpovědnostního nebo soukromého pojištění.

Co pojištění zpravidla kryje?

  • Poplatky a náklady na soudní řízení.
  • Soudní výdaje a náklady.
  • Náklady na právního zástupce.
  • Náklady na soudní znalce a svědky.
  • Výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu.
  • Cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné).

Na co se pojištění nevztahuje?

  • Pokuty uložené pojištěnému.
  • Náklady, které je povinna uhradit jiná osoba.
  • Spory mezi pojištěným a pojistitelem.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2023